Val av skola förskoleklass & årskurs 7 >
Upptäck Bollnäs i vinter besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen snöröjer och halkbekämpar läs mer om vårt arbete >

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 januari behandlades bland annat följande ärenden:

• Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att genomföra Bollnäs kommuns handlingsprogram för ett förbättrat företagsklimat. Bakgrunden är Svensk Näringslivs ranking, där Bollnäs bland annat ligger lågt vad gäller tjänstemäns attityder till företagande. Medel för arbetet tas ur kommunchefens budget.

• Fullmäktige kommer inte att införa något regelverk för bostadsanpassning för elöverkänsliga utan i stället verka för bevarande av opåverkat område.

• Het debatt blev det om Bengt-Olov Renöfälts, C, interpellation om kosten i Rengsjö, Kilafors och Arbrå och frågan om restaurangerna ska stängas när den nya kostorganisationen med kylda matlådor genomförs. Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande, besvarade interpellationen med att restauranger i kommunens regi kommer att stänga. Det kommer att vara möjligt för andra att bedriva verksamhet och lokalerna som mötesplats kommer att vara kvar.

• Centerpartiets ledamöter hade också motioner om Framtidens mat som bland annat handlar om kylda matlådor; införandet bör utvärderas ur ekonomisk och social aspekt , anser man. Motionen remitterades till teknik- och frtidsnämnden och åter till fullmäktige i oktober.

• Debatt blev det också om motionen som handlade om klimatsmart avfallshantering i hela Bollnäs kommun och som inlämnats av socialdemokraterna Jan Lahenkorva, Erika Engberg och Pia Sarstedt. Motionen ansågs besvarad, eftersom teknik-, fritid- och serviceförvaltningen redan fått det uppdraget. BORAB är också positivt, men sitter fast i ett avtal som gör det svårt att kliva ur och bedömer införandet av flerfackskärl tidigast 2021.

• Olov Nilsson Sträng, -, hade motionerat om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar inom Bollnäs kommun och bland annat att alla politiker ges möjlighet att få tal av alla handlingar och föredragningslistor i det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. Ärendet remitterades till kommunstyrelsen och till fullmäktige senast juni 2017.

• Olov Nilsson Sträng, -, hade motionerat om att utveckla besöksnäringen samt skapa åtgärder för de arbetslösa i Bollnäs kommun bland annat genom arbetsmarknadsprojekt för att göra naturområden mer tillgängliga. Kommunchefen fick i uppdrag att utreda detta. Benny Engbergs , BP, motion i ett liknande ärende förklarades besvarad med hänvisning till motionssvaret till Nilsson Sträng.

• Stig- Göran Allevik, SD, hade motionerat om att Bollnäs kommun genomför kampanjen 72 timmar. Kommunalförbundet Södra Hälsingland har förklarat att man delar Alleviks analys att det finns ett behov och att man planerar att genomföra kampanjen 72 timmar i de tre medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker under första kvartalet i år.

• Mårten Anderssons konstverk De blåaste bergen bör få en plats i parken i anslutning till kulturkvarteret. Det anser Henrik Olofsson, SVP, i en motion till kommunfullmäktige. Fullmäktige avslår motionen, men anser att kulturnämnden ska fastställa konstverkets status med återraport till kommunstyrelsen senast i september.

• Marie Centerwall, ordförande i Bollnäs Stadshus AB, presenterade verksamheten för Bollnäs Stadshus AB.

• Ett medborgarförslag om att skolor köper in frukt till barnen så föräldrarna får faktura hem varje månad besvarades direkt av kommunfullmäktige med hänvisning till skollagen som säger att allt undervisningsmaterial mm ska vara kostnadsfritt. Det gäller också näringsriktig kost.

• Ytterligare ett medborgarförslag handlade om inrättande av medborgarkontor. Det förslaget delegerades till kommunstyrelsen.

Det fullständiga protokollet och samtliga beslut hittar du i protokollsbiblioteket.

• Du kan också följa kommunfullmäktige direkt och i efterhand på vår webb http://www.bollnas.se/index.php/efterutsaendning-av-kommunfullmaektige.

Val av skola
Priser och stipendium 2017
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se