Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Även 2016 har ett stort antal medborgare och besökare har gjort sin röst hörd i den enkät som Bollnäs kommuns gatuenhet haft ute på Bollnäs kommuns hemsida gällande kommunens park och naturområden.

Utifrån dessa synpunkter har en åtgärdsplan tagits fram. 

Medborgare och besökare har också haft möjlighet att värdera sin nöjdhet över områden som parkenheten ansvarar för.
• Cirka 43% av de svarande säger att de besökt Bollnäs kommuns parkområden mer än 10 gånger.
• Cirka 91% är ganska nöjda eller mer med utformningen och skötseln av lekparkerna inom Bollnäs kommun.
• Cirka 93% säger att de är ganska nöjda eller mer med utformningen och skötseln av park- och naturområden inom Bollnäs kommun.
• Cirka 48% säger att de är ganska nöjda eller mer över de offentliga toaletter som finns inom kommunen.
• Cirka 98% svarade att de blivit väl bemötta av kommunens parkarbetare.

Planerade åtgärder utifrån medborgarnas och besökarnas önskemål.
• Papperskorg och fimp ask planeras att sättas upp i Vilhelminapassagen.

• Björktjäratjärn: Rensning av stranden pågår just nu. Bollnäs kommun kommer att se över möjligheten att ta bort sly och vass under 2017.

• Dammen i Arbrå kommer att åtgärdas under 2017.

• De gröna oaserna kommer att förbättras under 2017 (vid Stadshuset, Centralparken och Långnäs (Kolgården).

• En plantering för sommaren kommer att ställas upp vid Krokanen under 2017.

• Rullstolsanpassat bord kommer att sättas upp på torgen under 2017. Idag finns det på Lekparken Långnäs, Colliniparken, Lekparken Kilafors och Lekparken i Arbrå.

• Mindre återvinningskärl kommer att placeras ut under 2017.

• Hittills har kommunen placerat ut hundratals bänkar och papperskorgar inom kommunen och arbetet fortsätter.

Vi vill tacka alla medborgare och besökare som givit sina synpunkter i denna enkät. Dessa synpunkter är väldigt viktiga för oss för att kunna utveckla Bollnäs kommuns parkområden.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se