Upptäck Bollnäs i vinter besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen snöröjer och halkbekämpar läs mer om vårt arbete >

AB Bollnäs Bostäder förvärvade 2015 ett markområde invid Karlslunds servicecenter i syfte att exploatera marken för att tillskapa fler bostäder. Planområdet ligger nära Ljusnans strand och i attraktiv närhet till Bollnäs centrum.

Detaljplanen ställs nu ut för granskning och handlingarna finns tillgängliga på Kundcenter vid Stadshusets huvudingång. Detaljplanen finns även på kommunens hemsida, www.bollnas.se, under aktuella detaljplaner.

Revidering har gjorts i materialet efter samråd, detta syns i samrådsredogörelsen.

Alla inkomna synpunkter, (efter samrådet och granskningen) kommer att behandlas i ett granskningsutlåtande efter granskningen. Efter granskningen följer antagandeförfarandet.

Granskningstid: 2-22 januari 2017

Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Bollnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs, senast den 22 januari 2017.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 Upplysningar lämnas av Erik Nordgren på 0278-25180

Vill ni ha en tryckt kopia av detaljplanen så hör av er till Samhällsbyggnadskontoret.

Till detaljplanen

puff SM 2
Snöröjning och halkbekämpning
Öppna föreläsningar om missbruk & beroende
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Anita Svantesson

Väder i Bollnäs

klart.se