Ardalan, du kommer väl? Hela Gävleborg är redo!

SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för år 2016.

Dessa skiljer sig något mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under 2016 ökat med 335 personer. 2015 ökade invånarantalet med 200 personer.

• Antalet födda är 281 och det är något fler än 2015 och också betydligt fler än åren dessförinnan.
• Antalet döda är 323 och det är något färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd. 
• Antalet inflyttade är 1 522 och det är färre än 2015 men fler än åren dessförinnan.
• Antalet utflyttade är 1 156 och det är färre än 2015 men fler än åren dessförinnan.

Ett högt flyttnetto i kombination med ett födelsenetto som är bättre än förväntat gör att invånarökningen 2016 är den högsta på mycket länge.

Liksom tidigare år är det invandringen som gör att invånarantalet ökar. Utan invandring skulle invånarantalet minska med ca 100-150 personer per år.

I bifogad fil redovisas befolkningsuppgifter för år 2016


Clas Olsson

Ekonomikontoret
0278-251 43

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se