Kom och fira staden Lördag 27 maj >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 februari behandlades bland annat följande ärenden:


• Kommunfullmäktige fastställde mål och strategier för 2018. Vision 2030 som är antagen i översiktsplanen ligger till grund vid arbetet med kommunfullmäktiges mål och strategier.

• Källsortering ska vara en del av det pedagogiska arbetet inom förskolan. Det slog kommunfullmäktige fast och biföll motionen om detta från socialdemokraterna Jan Lahenkorva, Erika Engberg och Pia Sarstedt. BORAB och teknik-, service- och fritidsförvaltningen uppmanas att ta fram ett system för avfallssortering.

• Motionen om Håll Sverige Rent-kommunen från Stig-Göran Allevik, SD, avslogss. Allevik ville att Bollnäs kommun ansluter sig till närverket Håll Sverige Rent för att minska nedskräpningen. I dag är ett 50-tal kommuner med i nätverket.

• Olov Nilsson Sträng hade motionerat om vikten av att motverka hög sjukfrånvaro genom ny arbetsorganisation. Motionen remitterades till kommunstyrelsen och åter till kommunfullmäktige i juni.

• Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden och miljö- och byggnämnden att följa granskningsrapportens rekommendationer som bland annat innebär att rutiner vid vårdplanering efterlevs och att handläggning vad gäller bostadsanpassning sker utan dröjsmål.

• När det gäller kommunrevisionens löpande redovisning och internkontroll i redovisningsrutiner så vill fullmäktige veta hur arbetet med förbättringar fortskridit senast i juni 2018. Kommunrevisionen konstaterar att kommunstyrelsen i stort säkerställt tillräckliga rutiner och ändamålsenlig intern kontroll när det gäller redovisning och systemförvaltning.

• Ett medborgarförslag om infartskyltar till Arbrå delegerades till kommunstyrelsen.

• Ett medborgarförslag om en bättre och större lekplats vid Björktjära skola från klass 6 A och B delegerades till teknik- och fritidsnämnden.

• Motionen från Daniel Didriksson, L, om att avskaffa medborgarförslag delegerades till kommunstyrelsen och åter till kommunfullmäktige december 2017.

• Henrik Olofsson, SVP, hade lämnat in flera motioner; nya bostadsområden Björktjära-Bolleberget, remitterades till miljö- och byggnämnden samt Bollnäs Bostäder och åter kommunfullmäktige december 2017, en motion om Mitt nya liv – ett nytt program för missbrukare remitterades till socialnämnden och åter fullmäktige oktober 2017, motion om Luddes friluftsmuseum i Vallsta remitterades till kulturnämnden och åter till fullmäktige november 2017, motion om utbyggnaden av handelsområde Norr remitterades till kommunstyrelsen och åter till fullmäktige oktober 2017, motion om Sveriges bästa äldreomsorg remitterades till socialnämnden och åter fullmäktige januari 2018, om nylagad mat på kommunens äldreomsorg remitterades till socialnämnden och åter fullmäktige oktober 2017 samt motionen om lägenheter i Rengsjö och Kilafors remitteraders till Bollnäs Bostäder och åter till fullmäktige oktober 2017.

• Bollnäs Energis ordförande Christina Ung och Bollnäs Bostäders ordförande Ulf Nyrén redogjorde för bolagens verksamheter.


Det fullständiga protokollet och samtliga beslut hittar du i protokollsbiblioteket.

Du kan också följa kommunfullmäktige direkt och i efterhand på vår webbhttp://www.bollnas.se/index.php/efterutsaendning-av-kommunfullmaektige.

Bollnäs 75 år
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se