Allmän förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller tre år. Skollagen 8 kap 4§. Allmän förskola omfattar minst 525 avgiftsfria timmar om året. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Den 1 juli 2010 trädde lagen (2009:341) i kraft. Det innebär att alla barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Bollnäs kommun erbjuder tre-, fyra- och femåringar plats i förskola 15 timmar/vecka under tiden 1 september till och med 31 maj då barnen är på förskolan tre timmar om dagen, vanligtvis kl 8-11. Totala antalet timmar kan variera beroende på årets kalenderdagar men är aldrig under 525 timmar per år.

Även de barn som är inskrivna i den pedagogiska omsorgen erbjuds att delta i förskolans utbildning två dagar per vecka.

Bra att veta

  • Det är kommunerna själva som beslutar om organisationen av verksamheten utifrån lokala förutsättningar och barnens bästa.
  • Allmän förskola erbjuds under tre timmar per dag måndag till fredag, vanligtvis kl 8-11.
  • Barn som redan har plats i förskolan deltar automatiskt i allmän förskola. Tid utöver 15 timmar/vecka debiteras enligt reducerad taxa under tiden 1 september – 31 maj.
  • Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
  • Förskolans verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i förskolans läroplan (Lpfö 98).
  • Vid t ex sjukdom, helgdagar m m under innevarande vecka kan inte outnyttjad tid ersättas med ny tid.

Informationsblad Allmän förskola (pdf)

Tyck till här!