Gällande fr o m 2017-01-01

Tillämpningsområde

Avgift enligt denna taxa debiteras för barn som erhåller kommunalt anordnad omsorg.

 

Avgiftspliktiga personer

- Taxan gäller för såväl ensamstående som makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1. har gemensamt barn
2. ej gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress
- Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.
- Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som inte bor ihop, men som barnet bor hos växelvis, kan ha två platser. Vårdnadshavaren är då platsinnehavare av respektive plats. Därmed är var och en ansvarig för sin avgift.

 

Förskola, Fritidshem och pedagogisk omsorg erhålls genom abonnemang

- Abonnemanget bekräftas genom ett skriftligt placeringsavtal.
- Avgift utgår för 12 månader per år.
- Vid tidsbegränsad placering gäller att fortsatt placering efter slutdatum ej kan garanteras.
- När familjen erhållit plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg är man skyldig att lämnainkomstuppgift innan placeringen påbörjas.
- Om familjen inte lämnar inkomstuppgift sker debitering efter den högsta avgiften, f n 1.362 kr/mån. ---  -När inkomstuppgift lämnats justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte.
- Det är förälders skyldighet att anmäla ändrad inkomst. När anmälan inkommit ändras den vid nästföljande månadsskifte. 


Inskolning

- Ordinarie avgift betalas från första inskolningsdagen.


Barns sjukdom

- Vid barnets sjukdom medges avdrag efter 14 sammanhängande dagar under förutsättning att kopia av läkarintyg uppvisas.
- Fr o m 15:e frånvarodagen görs avdrag med 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag. Avdrag sker per kalenderdag.
 

Taxa

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1 3 % av inkomsten dock högst 1362 kr per månad
Barn 2 2 % av inkomsten dock högst 908 kr per månad
Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 454 kr per månad
Barn 4 ingen avgift

Avgifter i fritidshem

Barn 1 2 % av inkomsten dock högst 908 kr per månad
Barn 2 1 % av inkomsten dock högst 454 kr per månad
Barn 3 1 % av inkomsten dock högst 454 kr per månad
Barn 4 ingen avgift

- Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.
- Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet.
- Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
- Högsta avgiftsgrundande inkomst är 45 390 kr/mån.
- Från hösten det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften för barn i förskola med 1/3 av avgiften.
Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj.


Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av hushållets sammanlagda inkomst vid fastställande av avgift.


Inkomsten skall vara styrkt!
Till avgiftsgrundande inkomst räknas:
- inkomst av tjänst
- skattepliktiga förmåner
- arvoden
- föräldrapenning
- sjukpenning
- utbildningsbidrag
- arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd
- konfliktersättning
- introduktionsersättning till flyktingar
- familjebidrag i form av familjepenning
- dagpenning vid repetitionsutbildning
- pensionsförmåner
- livränta
- utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
- vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdel - handikappersättningen och kostnadsersättning för merutgifter skall ej medtagas
- familjehemsersättning, arvodesdel
- inkomst av kapital överstigande 5000 kr/år enligt senaste deklaration


Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:
- allmänt eller förlängt barnbidrag
- handikappersättningar
- statligt studiemedel, lånedel
- hemsjukvårdsbidrag
- barnens eventuella inkomster
- underhållsstöd
- studiemedel, bidragsdelen


Avdrag

Från avgiftsgrundande inkomst medges styrkta avdrag för:
- Kostnader för intäkternas förvärvande (punkt 2 förenklad/särskild självdeklaration.)

 

Egna företagare

Näringsidkare är skyldig att lämna uppgift om nettointäkt av förvärvskällan.
I deklarationens näringsbilagor framgår uppgifterna.
• NE kod R 47, outnyttjat underskott från tidigare år (kod R 24) får inte tas med.
• N3A t o m kod 806, outnyttjat underskott från tidigare år (kod 856 och kod 857) får inte tas med.

 

Uppsägning av plats

- Uppsägning av plats skall alltid ske skriftligt till barn och utbildningsförvaltningen minst en månad i förväg.
- Avgift debiteras alltid under uppsägningstiden.
- Om dagbarnvårdares anställning upphör och ny placering av barnet inte är aktuell, gäller ej reglerna för uppsägningstid. Detsamma gäller om förskola och fritidshem läggs ned.


Avstängning av plats

- Vid utebliven betalning har kommunen rätt att avstänga barn från förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
- Om förälder inte meddelar längre frånvaro (1 mån) eller barnet slutar utan att föräldern säger upp platsen skall områdeschef/samordnare inom en månad meddela förälder skriftligt att platsen upphör.

 

Övrigt

- Anmäl alltid adress- och telefonändring till berörd personal och Barn- och utbildningsförvaltningen.
- För föräldrar som har barn placerade i både kommunal och enskild förskoleverksamhet gäller andra beslut om avgiften.

Kontakta Barn- och utbildningskontoret för vidare information.

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Telefontider
Mån 8-9 & 13-15
Tis 8-9 & 13-15
Ons 13-15
Tors 8-9, 13-15 & 16-18
Fre 8-9 & 13-15

Drop-in-frågor
utan att boka
Stadshuset
Kundcenter 
Torsdagar 16-18

Tyck till här!