En detaljplan beskriver och anger ramarna för vad som får byggas inom ett visst mark- och/eller vattenområde. Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur kommunen tänker sig att marken- och vattnet inom planområdet ska förändras eller bevaras. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och ligger som underlag vid bygglovsprövning.

Under detaljplanearbetet vägs både de enskilda och de allmänna intressen samman. Du som sakägare och medborgare har möjlighet att under samråd och eventuell granskning vara med och påverka innehållet i detaljplanen.

Läs mer om detaljplaner på Boverkets hemsida!

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo, stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Carin Flinck, plankoodinator
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund, planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post