kvarnen oversikt

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen är ute på granskning

Planens syfte: AB Bollnäs Bostäder förvärvade 2015 ett markområde invid Karlslunds servicecenter i syfte att exploatera marken för att tillskapa fler bostäder. Samtidigt vill fastighetsägaren försäkra sig om en framtida möjlighet för ytterligare ändamål varför Vård och Centrumverksamhet läggs till användningen. 

Plandata: Planområdet är beläget knappt 100 meter från Ljusnans strand och öster om Framnäsvägen och norr om Kvarngatan. Planområdets area uppgår till cirka 0, 6 Ha.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Trafikbullerutredning

Skisser

Solstudier

Detaljplanen består av:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Erik Nordgren på 0278-25180

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo, stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Carin Flinck, plankoodinator
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund, planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post