bild

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen är ute på samråd mellan 13 april till 4 maj 2017.

Planens syfte: Planen ska ge möjlighet till bostadsbyggande i mindre skala på två tomter, för att förtäta och utöka bebyggelsen i Ren. Vidare görs en översyn av gällande planbestämmelser inom övriga delar av planområdet.

Plandata: Planområdet ligger i östra delen av Bollnäs tätort, norr om riksväg 50 mot Söderhamn, i korsningen Virvelvägen – Örsängesvägen och omfattar ett område av cirka 2,6 Ha.

Plankarta

Planbeskrivning

Detaljplanen består av 

Plankarta

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Erik Lundh på 0278-252 26

 

 

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Carin Flinck
plankoordinator
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post