Flyktingmottagningen hjälper till med:

 • Mottagande och bostadsförsörjning
  Att hitta en bostad. Detta sker vid bosättningsanvisning genom Migrationsverket.
   
 • Vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning
  Kan till exempel handla om hjälp med folkbokföring, registrering vid Försäkringskassan, hjälp med gällande blanketthantering hemutrustningslån, ansökan om barnomsorg och information om kommunen.

   
 • Undervisning i sfi och annan vuxenutbildning
  Du får lära dig det svenska språket via kommunens svenskundervisning för invandrare (sfi). Sfi ges tillsammans med samhällsorientering på modersmål till flyktingar.
  Läs mer om SFI på sidan: Komvux i Bollnäs

   
 • Samhällsintroduktion
  Innebär till exempel grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, hur det svenska samhället är organiserat, den enskildes rättigheter och skyldigheter samt praktiska frågor om vardagslivet i Sverige.

   
 • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  Läs mer på sidan: Utbildning och barnomsorg

   
 • Insatser inom det sociala området
  Via kommunens handläggare kan du få information om till exempel föreningsliv, olika nätverk, rådgivning och egna frågor.

   
 • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  Vår personal informerar och hjälper dig hitta rätt.

   
 • Försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga
  Den som inte har rätt till en etableringsplan, och därmed inte rätt till etableringsersättning, kan ha rätt till försörjningsstöd och rehabiliterande insatser för att så snart som möjligt stå till arbetsmarknadens förfogande igen.

   
 • Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
  Socialtjänsten/Försörjningsstödsenheten ansvarar för de nyanländas försörjning under den period som kallas för "glappet". Detta är en period där de nyanlända, som inte har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om försörjningsstöd hos Försörjningsstödenheten.