Efter ankomst till kommunen erbjuds kvotflyktingar och anknytningsflyktingar ett hälsosamtal med sjuksköterska där den fysiska och psykiska hälsan uppmärksammas. Detta hjälper Flyktingmottagningen till med.

Hälsosamtalen sker på Asyl- och migranthälsa Gävleborg, Söderhamn. Flyktingar som varit i Sverige under asyltiden har erbjudits dessa samtal via Migrationsverket. Vid behov kan sjukvårdspersonal skriva remiss till Gävleborgs Flyktingtraumaenhet för utredning och behandling av trauman orsakad av krig, tortyr, flykt och fångenskap.

Alla barn anmäls till Barnavårdscentralen eller Skolhälsovården och följer de ordinarie kontrollerna som erbjuds där. De förebyggande insatser som barnhälsovården erbjuder ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.