Elever folkbokförda i Bollnäs kommun och som skall studera i annan kommun, kan beviljas inackorderingsstöd under förutsättning att avståndet mellan hemmet och skolorten är minst 45 km och att eleven bor inackorderad på skolorten.

Inackorderingsstöd kan även beviljas för de elever som

- bor i sådan glesbygd att de inte har möjlighet att utnyttja daglig kollektivtrafik för att komma till och från skolan,
- studerar på heltid,
- är mottagen i första hand till ett nationellt program,
- har sökt en utbildning som inte finns på hemorten eller inom Samverkan Hälsingland (Hudiksvalls, Ljusdals, Ovanåkers och Söderhamns kommuner),
- är elev vid riksrekryterande utbildning eller riksidrottsgymnasium (NIU är inte riksrekryterande).

Bra att veta:
-Inackorderingsstödet utgör 1/30 av basbeloppet (Ht 2013 - 1.470 kr/mån).

-Utbetalningen sker den sista bankdagen i månaden i efterskott.

-Under höstterminen betalas inackorderingsstödet ut i 4 månader med början den sista september.

-Under vårterminen betalas inackorderingsstödet ut i 5 månader, t o m 31 maj.

-Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och busskort.

-Inackorderingsstöd kan beviljas om särskilda skäl (huvudsakligen av medicinsk eller social karaktär) föreligger.

-Ansökan om inackorderingsstöd görs varje nytt läsår. Inackorderingsstödet kommer inte automatiskt även om eleven erhållit inackorderingsstöd föregående läsår.

-Till ansökan skall alltid bifogas en kopia på hyreskontraktet eller ett intyg från hyresvärden.

För att erhålla det första månadsbidraget redan i slutet av september måste ansökan vara oss tillhanda i god tid före höstterminsstarten.
Ändras den sökandes bostads- och studieförhållanden ska anmälan om detta omedelbart ske.

Inackorderingsstöd söks på särskild blankett som du kan fylla i genom att klicka här eller erhålles från Elisabeth Åkesson Asp, Torsbergsgymnasiet, telefon 0278-256 47.