Med smittskydd menas verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.

Miljö- och byggnämnden svarar för att åtgärder vidtas mot sådana livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten, djur och objekt som sprider eller misstänkts sprida smittsamma sjukdomar.

Livsmedel
Samhällsbyggnadskontoret utreder misstänkta matförgiftningar. För att kunna utreda orsaken till en misstänkt matförgiftning är det viktigt att det så fort som möjligt görs en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret. Läs mer här.

Vatten och avlopp
Dricksvattenrening och rening av avloppsvatten har bidragit till en avsevärd förbättring av folkhälsan. De täckta avloppsledningarna spelar också stor roll, liksom att avlopp och föroreningar har avlägsnats från vår närmiljö. Risken för närkontakt med avloppsvattnet för människorna och djur har minskat.

Samhällsbyggnadskontoret prövar avloppslösningar (vattentoalett, multrum, urinseparering mm) för enskilda fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Prövningens huvudsyfte är att förhindra att avloppsvatten förorenar dricksvatten eller på annat sätt innebär hygieniska risker eller störningar för omgivningen. Läs mer om avlopp här och dricksvatten här.

Smittsamma djursjukdomar
Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos djur, samt för övervakning av det nationella sjukdomsläget. På jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer. 

Legionella
Legionärsjuka är en svår lunginflammation som man bland annat kan få vid duschning om temperaturen i varmvattenberedaren inte hålls tillräckligt hög. Ett bra skydd är att se till att temperaturen i varmvattenberedaren hålls så hög (minst +60 grader) att temperaturen vid tappstället håller minst +50 grader. Läs mer om legionella här.

Kontakt: 
Björn Walldén, tfn 0278-255 02 (telefontid 08.30-09.30)
Ulrica Brorén, tfn 0278-251 69 (telefontid 08.00-09.30)
Alexandra Helmersson, tfn 0278-256 10 (telefontid 08.00-09.30)