Socialförvaltningen ligger underordnad Socialnämnden, och dess uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamhetsområdena inkluderar äldreomsorg, anhörigstöd,  omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Chef för socialförvaltningen i Bollnäs är Tina Mansson-Söderlund. Telefon:0278-252 70

Äldreomsorg
ansvarar för bland annat hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, trygghetslarm.

Anhörigstöd
ger stöd till anhöriga genom bland annat avlösning, dagverksamhet, anhöriggrupp

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
ger stöd och service till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna.

Individ- och familjeomsorg
består av följande enheter och grupper:

 • Barn- och familjeenheten: Utredningar och insatser till barn upp till 12 år
 • Familjehemsenheten: Rekryterar familjehem och följer upp vård av placerade barn
 • Ungdomsenheten: Utredningar och insatser till ungdomar 12-18 år
 • Vuxenenheten Utredningar och insatser med annan problematik än försörjningssvårigheter
 • Försörjningsstödsenheten: Handlägger ansökningar om försörjningsstöd och bistånd
 • IFO:s öppenvårdsenhet: Ger stöd till familjer och enskilda i öppenvård
 • Konsumentvägledning/budgetrådgivning
 • Familjecentrum
 • Familjerådgivning
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Verksamhet för 18+

Har du en synpunkt, tyck till här!

Socialförvaltningen
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs
Skicka e-post

Tina Mansson-Söderlund
Förvaltningschef

Skicka e-post
0278-252 70