Trafikinformation

2018-01-31               ************SNÖKAOS!!!!***********

SMHI varnar för mycket stora snömängder det kommande dygnet. Det kan lokalt komma uppemot 40 cm snö och Gatuenheten och våra entreprenörer arbetar så hårt vi kan för att ploga bort snön. Så här mycket snö innebär att det kan ta längre tid än normalt så har du möjlighet - välj stora vägar för att transportera dig.

Gatuenhetens kommande arbeten 2018

Här kan du läsa om några av Gatuenhetens kommande arbeten och projekt under 2018

Gatuenhetens arbeten 2017

Här kan du läsa om några av Gatuenhetens arbeten och projekt under 2017.

2017-12-19

Gatuenheten vill informera om belysningen efter väg 50 vid Kilbergskolan:

- Orsaken till att belysningen inte är i drift efter denna sträcka beror på att Trafikverket inte fått fram den speciella armaturen som ska vara till dessa belysningspunkter.

Bollnäs kommun har påtalat detta ett flertal gånger och detta beräknas vara åtgärdat inom ett par veckor.

 

2017-12-08

Gatuenheten vill informera om att delar av vägbelysningen mellan Rengsjö och Östra Höle fortfarande inte fungerar som den ska.

Detta beror på Vattenfalls arbete på platsen och vi hoppas att detta kommer åtgärdas så fort som möjligt.

 

2017-08-31

På grund av pågående vägarbete kommer Växbovägen att stängas av för genomfartstrafik mellan Lagmansvägen och Gundbovägen från och med måndagen den 4:e september 07:00 och fram till eftermiddagen den 7:e september 16:00.

Fastighetsägare som berörs kommer att kunna passera avstängningen och in till sin fastighet men kan behöva parkera på vägen stundtals.

Är man osäker och skall använda sitt fordon under denna tid bör man kontakta personalen ute på plats för att förvissa sig om framkomligheten. 

Att vägen stängs av beror på att vägen bitvis är för smal och man kan inte passera vägarbetet och närboende på ett säkert sätt.

I samband med avstängningen kommer även Helsingevatten AB att byta ut vatten- och avloppsledningar som korsar vägen på sträckan.

Gatuenheten och Helsingevatten beklagar besvärligheten för berörda med detta men ser det som den enda möjligheten att arbetsmiljömässigt kunna utföra arbetet på ett för alla parter säkert och tryggt vis.

 

2017-08-28

På grund av vägarbetet på Växbovägen kommer gång- och cykelvägen mellan Roosesvägen och Sandvägen stängas av för gång- och cykeltrafik från och med måndagen 28/8 och framåt. Arbetet kommer pågå i cirka två veckor. 

 

2017-08-22

Hantverkargatan kommer stängas av för motorfordonstrafik i höjd med Däckia på grand av vägarbete. Avstängningen kommer vara kvar så länge arbetet pågår - troligen en bit in på vecka 35.

Välj en annan väg för att komma fram till din målpunkt.

 2017-08-15

Skanska kommer att påbörja fräsarbeten på Sjukhusvägen, mellan Schénströmsrondellen och rondellen vid Björkhamregatan,  tisdagen den 15 augusti. Arbetena kommer att pågå under kvällen/natten till onsdagen den 16 augusti. På torsdag kväll 17 augusti kommer asfaltering att utföras på aktuell sträcka och arbetet beräknas vara slutfört fredag morgon den 18 augusti.

Du som trafikant kan komma att få vänta på din tur då vakter kommer att finnas på platsen och släppa fram trafiken - så om möjlighet finns så välj en annan färdväg under arbetets gång.

2017-06-29

vägarbete2.png

Gatuenheten utför många vägarbeten nu. På platser där vägarbete utförs kan det vara svårt att ta sig förbi som trafikant. Du måste vara extra försiktig när du ska passera ett vägarbetsområde - dels för din egen säkerhet men även för vägarbetarnas och ditt fordons säkerhet.

Välj om möjlighet finns en annan väg för att slippa onödiga konflikter i vägarbetsområdet.

 

2017-03-13

Sol.jpg

Våren är i antågande och det är dags för Gatuenheten att börja sopa upp grus efter vinterns halkbekämpning.

Arbetet kommer att påbörjas denna vecka. Eftersom det fortfarande kan bli vinterväglag igen så kommer vi inte att finputsa gatorna och vägarna förrän lite längre fram i tiden.

 

2016-12-01

e5.pngimgres.jpg

1/12-16 har det beslutats om nya gränser för tättbebyggt område i Bollnäs kommun. Det är tättbebyggt område i Bollnäs, Arbrå, Kilafors, Lottefors, Vallsta och Rengsjö. Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om hastigheter samt stannande och parkering.

I och med arbetet med nya gränser för tättbebyggt område har kommunen tillsammans med Trafikverket haft ett samarbete för att få till nya hastighetsbegränsningar på vissa sträckor. Inom samtliga tättbebyggda områden i Bollnäs kommun är det 40 km/h som blivit bashastigheten. Sedan finns det avvikelser på vissa platser. 30 km/h förbi låg- mellan- och högstadieskolor samt 60 km/h på större genomfartsleder.

Allt detta arbete har helt och hållet gått i linje med Trafikverkets och Sveriges kommuner och landstings (SKL) hastighetsprogram "Rätt fart i staden", som innebär just det att hastighetsbegränsningarna 50 och 70 tas bort. 

__________________________________________________________________

2015-12-10

Kommunen har sandlådor och sandhögar på flera hämtställen där privatpersoner utan kostnad kan hämta sand i hinkar för husbehov. Sandlådorna är gröna och vi gör allt vi kan för att de aldrig ska vara tomma.

Här hämtar du:

 • Arbrå: Södra änden av Hälsingegatan vid Naturparken.
 • Bollnäs. Sandlåda utanför Teknik- service och fritidskontoret, Aseavägen 4.
 • Kilafors: Vid gång- och cykelvägen bakom ICA-butiken.
 • Lottefors: Vid återvinningsstationen (sandhög).
 • Rengsjö: Vid pumphuset i Löten vid affären och mack.

För mer information ring 0278-252 16 eller e-posta tekniska.kontoret@bollnas.se

INFO TILL DIG SOM TRAFINKANT!

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden.

Vi inspekterar våra vägar regelbundet, men vi har inte möjlighet att ständigt bevaka alla vägar. Speciellt inte under semesterperioden. När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt.

På sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig.

 • Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får vi kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Därför utgår det sällan ersättning för skador som har orsakats av gropar.
 • Det händer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan anledning hamnar på vägen. Vi har ingen rimlig möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om.
 • Inom skyltade vägarbetsområden kan det finnas ojämnheter och löst material på körbanan. Det är något man får räkna med som trafikant.
 • Inom vägarbetsområden händer det att trafikanter kör på väganordningar, skyltar och liknande eller att dessa av någon annan anledning hamnar i vägbanan och hindrar trafiken. Det är omöjligt för oss att ha ständig kontroll på skyltar och anordningar, men vi kontrollerar skyltningen regelbundet.
 • Vägarbeten kan ställa till besvär för dig som trafikant. Det går inte alltid att undvika att skador inträffar, men att utföra vägarbeten kan inte anses vårdslöst i sig.
 • Vi kan inte ansvara för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visar hänsyn i trafiken eller inte respekterar skyltar.

Respektera varningsskyltar och framför era fordon så försiktigt som möjligt. Tänk på att det kan finnas vägarbetare på och i vägens närhet. Även under ej ordinarie arbetstid. Anpassa farten efter underlaget och väderleken. Åk inte över gropar och vattenpölar om ni är osäker. Respektera närboendes önskan om att inte framföra fordon i hög hastighet på grustäckta ytor som orsakar stenskott och damm.


Våra gator och vägar underhålls regelbundet. Vintertid handlar det om snöröjning och halkbekämpning och sommarhalvåret arbetas det med sandupptagning och rustning av befintliga vägar med asfalt och utbyte av kantstenar etc.

Torghandel är ett trevligt inslag i gatubilden. Tillstånd för torghandel söks hos Bollnäs kommuns trafikvakt.

Kommunens parker och lekparker är välbesökta och underhålls kontinuerligt.