Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Produktiv jordbruksmark i kommunen ska öka till år 2020 jämfört med 2010.Andelen sysselsatta inom de gröna näringarna ska öka till 2020, jämfört med 2010.Ladorna längs Ljusnans dalgång och inom odlingslandskapets riksintresseområden ska bevaras.

För att bidra till att målen ovan uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag;

- öka inköpen av ekologiska livsmedel till 20 % år 2015 och 25 % år 2020.

- ställa krav på arrendatorer gällande miljöklass på arbetsmaskiner.

- endast i undantagsfall tillåta exploatering av produktiv jordbruksmark.

- arbeta fram en strategi för att öka andelen lokalproducerade livsmedel inom kommunens förvaltningar och bolag.