Nyhetsbrev december 2017

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år, och tacka för den insats ni gör!

Vi vill även passa på och informera om vad som är aktuellt på området, samt ge lite tips inför årsredovisningen.

Vi har sett över blanketterna för års/sluträkning samt redogörelse för nedlagt arbete och gjort en del förändringar för att vi ska få en så bra bild som möjligt av uppdraget för tillsyn och kunna besluta om ett skäligt arvode.

Nytt för i år

Nytt för i år är att om årsräkningen inte är komplett ifylld så kommer vi att skicka tillbaka den till er för komplettering med vändande post utan att registrera den som inkommen. Vi granskar och arvoderar årsräkningarna i den ordning de registreras in, dvs anses som kompletta. När vi skickar ut årsräkningarna till er i början av nästa år, så kommer vi att skicka med en lathund, ”Anvisningar för års/sluträkning”.

Redogörelseblankett

Redogörelseblanketten skall fyllas i och skickas in även om man inte har för avsikt att begära arvode för sitt uppdrag. Det är en del av vår tillsyn och det finns även möjlighet för er att skriva om det är något extra ni vill informera om och som kan ha betydelse för överförmyndarens tillsyn.

Har du sökt handikappersättning för din huvudman?

Det kan finnas möjlighet att ansöka om handikappersättning för de extra levnadsomkostnader som arvode till en god man/förvaltare kan medföra. Du kan vända dig till Försäkringskassan för mer information.

Bra att tänka på…

Gåvoförbud

En god man/förvaltare kan och får inte ge bort gåvor av huvudmannens pengar om det inte är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas t.ex julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. Värdet på gåvan får inte stå i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor.

Arkivering

Tidsgränser för arkivering av handlingar finns i föräldrabalken 14 kap 23 §:

”När en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare frånträder sitt uppdrag, skall han eller hon hålla sina räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för granskning. Om det behövs, skall överförmyndaren bestämma tid och plats för en sådan granskning.

2 st Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut (3 år, vårt tillägg) eller, om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som vunnit laga kraft, skall räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning över förvaltningen.”

Innebörden av detta är, att god man eller förvaltare först tre år efter det att ett uppdrag upphört inte längre kan klandras för försummelse av de behöriga, dvs den före detta huvudmannen, den nuvarande gode mannen eller den före detta huvudmannens dödsbo. Det kan alltså ligga i ställföreträdarens intresse att i tre år efter uppdragets slut spara de handlingar, som behövs för att redovisa hela sin förvaltning ända från uppdragets början. När dessa tre år har gått, ska sparade handlingar lämnas över till den som är behörig.

Härutöver ska man ha i åtanke att preskriptionstiden för brott är tio år från den dag då brottet är begånget. I ett uppdrag som pågår mer än tio år kan man därför göra en viss gallring för papper äldre än tio år. Det är dock fortfarande fristen på tre år efter avslutat uppdrag (för hela uppdraget) som är klanderfristen för anhöriga/f.d. huvudman/dödsbo. Den som vill gardera sig för det fall att fråga om brott tas upp ska alltså spara erforderliga handlingar i tio år efter uppdragets slut.

Källa rfs webbplats om arkivering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) Via en RFS-förening kan gode män och förvaltare teckna ansvarsförsäkring. Den ger en trygghet och skyddar dig som råkar göra ett misstag i uppdraget. Har du frågor om försäkringen kontaktar du Söderberg & Partners som är samarbetspartner till RFS.

Du når Söderberg & Partners på 026-14 30 30, godman@soderbergpartners.se mer info finns på rfs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, eller skicka in en intresseanmälan som finns på vår hemsida bollnas.se/overformyndare under blanketter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 15.33