Nyhetsbrev november 2018

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig vinter, och tacka för den insats ni gör!

Vi vill även passa på att informera om vad som är aktuellt på området, samt ge lite tips. Nyhetsbrevet kommer i framtiden att skickas ut via e-post, så vi vill gärna att ni meddelar er e-postadress till oss.

Rutiner hos Överförmyndaren

Vi på överförmyndarkontoret har infört en rad olika rutiner internt för att kunna ge bättre service och skapa en bättre arbetsmiljö. Som ett led i detta så har vi en gemensam mailadress, overformyndare@bollnas.se samt ett nummer in till enheten, 0278-250 04. Den som svarar försöker i möjligaste mån att hjälpa dig direkt, i annat fall så slussas frågan/ärendet vidare till rätt person.

Överförmyndarens roll - ställföreträdarnas agerande mot överförmyndaren

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarna. Detta medför att vi har rätt att begära in de handlingar vi anser behövs för att kunna säkerställa en rättssäker handläggning/tillsyn. Detta skall inte ses som kritik från vår sida, vi frågar inte efter saker i onödan, utan det finns ett syfte.

Besök hos överförmyndarenheten

Önskar du besöka oss på överförmyndarenheten så behöver du boka en tid. Om du enbart vill lämna post till oss kan du göra det i kommunernas respektive receptioner så skickar de den vidare till oss. Vi ber att ni håller er till detta för att vi ska kunna ge er ett bra bemötande, och för att säkerställa att det finns någon på plats som har möjlighet att ta emot dig när du kommer.

Nya arvodesprinciper

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har kommit med nya riktlinjer gällande arvode till gode män/förvaltare. Detta innebär att grundarvodet för förvalta egendom är 10% av prisbasbeloppet, för bevaka rätt och sörja för person höjs det till 12% av prisbasbeloppet (mot tidigare 10%). Som vanligt så är detta en grund, men avvikelser kan förekomma då arvodets storlek beror på den arbetsinsats som man har haft under året. Det är därför viktigt att du fyller i redogörelseblanketten så noggrant du kan så att överförmyndaren blir uppmärksam på om det hänt något särskilt under året.

När det gäller kostnadsersättningen så har vi valt att gå ifrån att ha schablonersättning med 2% av prisbasbeloppet, då det inte finns något lagstöd för det, för att istället ersätta de faktiska kostnader du har haft. Dessa kostnader ska kunna styrkas med underlag vid förfrågan från Överförmyndaren. För många av er blir detta ingen skillnad jämfört med tidigare år, utan ska framför allt ses som ett förtydligande.

Att tänka på vid skuldsanering

Huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet till sin gode man/förvaltare. Tänk på att arvode till ställföreträdaren skall tas med vid beräkningen av förbehållsbeloppet vid en skuldsanering. Har ni inte hunnit få ett första arvodesbeslut kan ni ev. använda er av ovan nämnda principer för grundarvode.

Kvitton som underlag i års/slutredovisning

Det ingår inte i en god man/förvaltares uppdrag att handla åt huvudmannen. Om det i undantagsfall ändå görs, så skall kvitto som är attesterat av huvudmannen/boendepersonal skickas med som underlag till transaktionen i årsredovisningen.

Förtydligande av rutin vid övertagande av uppdrag som god man/förvaltare

När du tar över ett uppdrag där det funnits en god man/förvaltare innan, så kommer du att få kopia på ett antal årsräkningar samt sluträkningen som den tidigare ställföreträdaren lämnat in. Anledningen till detta är att du som ny ska kunna granska tidigare ställföreträdares förvaltning. Om Du vid granskningen finner något som kräver förklaring skall du i första hand vända dig till tidigare ställföreträdare. Om du har anmärkningar mot denne och vill kräva ersättning för din huvudman ska talan väckas hos tingsrätten inom tre år från det att du fick ta del av handlingarna.

Ny lag om telefonförsäljning från och med 1 september 2018

Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud.

Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse.

Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte.

Detta kan vara bra att känna till för er som har huvudmän som har svårt att säga nej till telefonförsäljare.

Handikappersättning kommer att ersättas av merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning införs den 1 januari 2019. Den kommer på sikt att ersätta handikappersättningen, men de kommer att löpa parallellt under en period framöver. Tänk på att kontrollera vad som gäller för din huvudman så att denne inte går miste om bidrag som denne kan ha rätt till. För mer information, kontakta Försäkringskassan.

Tips på insatser att söka

På Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetares hemsida, rfs.se, finns tips på insatser att söka för din huvudman.

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, eller skicka in en intresseanmälan som finns på vår hemsida bollnas.se/overformyndare under blanketter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 15.23