Nyhetsbrev maj 2020

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig vår och sommar, och samtidigt tacka för den insats ni gör!

Vi har som alla andra i samhället fått anpassa oss efter den situation som råder i och med den pågående pandemin, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat att vi har skärpta rutiner för besök på enheten och vill uppmana er att i möjligaste mån begränsa besöken och istället använda alternativa kommunikationsvägar som telefon, mail och post.

Om du ändå behöver träffa oss personligen så måste du boka en tid så att vi kan säkerställa att det finns någon på plats som kan ta emot dig när du kommer. Om du vill hämta din årsräkningspärm så mailar eller ringer du till oss så kommer vi överens om hur vi löser det på bästa sätt.

Vi är just nu inne i den mest intensiva perioden på året där vi granskar och arvoderar alla årsredovisningar, och vill därför passa på att förtydliga och klargöra en del saker som vi uppmärksammat i samband med granskningen.

Meddela överförmyndaren om huvudmannen flyttar

Kom ihåg att meddela överförmyndaren om din huvudman flyttar. Det är av stor betydelse att vi får kännedom om det då det är överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd som är behörig att handlägga ärenden som rör huvudmannen. Vi vill även påminna om skyldigheten att folkbokföra huvudmannen där denne har sin huvudsakliga dygnsvila, se mer information på skatteverket.se.

Utbetalning av arvode

Tänk på att i det fall som huvudmannen ska betala arvodet till sin ställföreträdare skall även skatt och arbetsgivaravgift betalas in till Skatteverket.

Överförmyndarspärr/dispositionsrätt på konton

Överförmyndaren är skyldig att kontrollera att huvudmannens samtliga konton är belagda med överförmyndarspärr med undantag för transaktionskontot. Vi får många frågor angående detta och har därför satt ihop ett informationsblad.

Information om överförmyndarspärr på konton (pdf) Pdf, 237.4 kB.

Vad ingår i just ditt uppdrag?

Ett uppdrag kan omfatta tre olika delar; förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det är viktigt att du har koll på vilka delar som ingår i just ditt uppdrag. Detta kan du se på ditt registerutdrag om ställföreträdarskap som du har fått av oss på överförmyndarenheten när du fick ditt uppdrag. Det är också viktigt att du vet om du är god man eller förvaltare.

Vad som ingår i uppdraget god man/förvaltarskap

Del av godmanskap/förvaltarskap

Exempel på innehåll

Förvalta egendom

Betala räkningar, placera pengar i fonder, fördela pengar till huvudmannen.

Bevaka rätt

Söka bidrag, skriva avtal, sälja hus, företräda huvudmannen vid arvskifte.

Sörja för person

 Se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

Om du upptäcker att din huvudman har andra behov än vad som ingår i ditt uppdrag så kan du ansöka om jämkning av uppdraget hos Tingsrätten.

Skillnad mellan god man och förvaltare

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är ett biträde till huvudmannen. Huvudmannen har således kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar som gode mannen skall företa för sin huvudman. Undantag gäller för rättshandlingar angående vardagliga och återkommande åtgärder, exempelvis att betala räkningarna. Om läkarintyg visar att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd saknar förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Detta ska inte en god man/förvaltare hjälpa till med

Vi kan se att en del gode män/förvaltare ibland åker och handlar åt sin huvudman. Det kan förekomma att t ex boendepersonalber gode mannen/förvaltaren att handla saker till huvudmannen, men detta är inget som ingår i uppdraget som god man/förvaltare. Att vara god man/förvaltare är ett administrativt uppdrag, det som ingår är att se till att saker blir handlade, inte att själv utföra själva handlingen.

Om man ändå väljer att tex handla så ska man vara medveten om att man inte gör det i egenskap av god man/förvaltare, utan som privatperson. Alla köp som görs från gode mannen/förvaltarens transaktionskonto ska kunna verifieras med kvitto och mottagarens underskrift. Överförmyndaren har inte rätt att bevilja arvode, reseersättning eller kostnadsersättning för något som inte ingår i gode mannens/förvaltarens uppdrag, och av den anledningen kan man inte heller få ersättning för de resorna i ett arvodesbeslut från överförmyndaren.

Om en god man eller förvaltare inte ska hjälpa till, vem kan då göra det?

Vem hjälper till vid specifika uppgifter

Exempel på uppgift

Vem hjälper till?

Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner och liknande uppgifter

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Promenera, gå på bio, fika, delta i föreningsverksamhet

Anhörig, kontaktperson, personlig assistent

Påminna om möten, motivera att söka jobb

Anhörig, kontaktperson, personlig assistent

Följa med till läkare

Anhörig, boendepersonal, ledsagare, personlig assistent

Handla

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Klä på sig, äta, sköta hygien

Anhörig, boendepersonal, personlig assistent

Om din huvudman avlider

Om din huvudman avlider och har sådana tillgångar att denne ska betala arvodet till dig som ställföreträdare är det bra om du meddelar detta till den som förvaltar dödsboet. Detta för att förvaltaren av dödsboet ska bli medveten om kostnaden, då arvode till god man/förvaltare är en prioriterad kostnad som går före en del andra kostnader i dödsboet.

Vilka handlingar behöver god man/förvaltare spara och hur länge?

Vi får ofta frågor gällande vad och hur länge man ska spara handlingar, och det är inte helt enkelt att svara på. Det man kan tänka på är att de handlingar som inte går att återskapa, som till exempel påskrivna avtal och överenskommelser, kvittenser gällande mottagande av fickpengar, kvitton på inköp som gjorts, dagboksnoteringar över vad och när man gjort saker, bedömningar man gjort utifrån rådande omständigheter mm, är sådant som man bör spara för evigt (tills uppdraget upphör).

Vi har tidigare gett rådet att spara handlingar i 10 år för att vara helt säkra. Men då vi vet att det tar plats i anspråk har vi nedan specificerat olika handlingstyper om ni önskar spara minimalt med handlingar.

  • Pappersunderlag för löpande räkningar sparas i ett år efter betalning (eller tills det att föregående års redovisning är granskad) för att vara säker på att de finns om överförmyndaren begär in dem.
  • Inköp under året som redovisas i nästkommande årsredovisning behöver sparas i tre år.
  • Inköpskvitton som gäller större inköp, så kallade kapitalvaror ska sparas. Det gäller även om garantier och liknande gått ut. Detta för att kunna påvisa att det finns ett kvitto på varan jag påstod i årsräkningen att jag köpt. När kvitton kan kastas är det inköpsåret + 5 år eller inköpsåret + 10 år. Dessa tider är baserade på när en ev. skuld blir preskriberad.
  • Kvitton på betalda banklån och andra krediter behöver sparas i fem år.
  • Kvitton på extra skatteinbetalningar behöver sparas i 10 år.
  • När det gäller försäkringsbrev, beslut från socialtjänsten m.m så spar man det senaste som är aktuellt.
  • Kontoutdrag är en handling som går att återskapa, de behöver därför inte sparas.

Ovanstående gällre under pågående uppdrag. När uppdraget upphör ska handlingarna behållas i tre år efter avslutat ärende och sedan överlämnas till behörig mottagare.

Anledningen till att man ska spara handlingarna är att det möjligt för den enskilde eller ett dödsbo att väcka talan mot din förvaltning i tre år efter avslutat uppdrag.

Härutöver ska man ha i åtanke att preskriptionstiden för brott är tio år från den dag då brottet är begånget. I ett uppdrag som pågår mer än tio år kan man därför göra en viss gallring (för hela uppdraget) som är klanderfristen för anhöriga/f.d huvudman/dödsbo. Den som vill gardera sig för det fall att fråga om brott tas upp ska alltså spara erfoderliga handlingar i tio år efter uppdragets slut.

Vi behöver din hjälp

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Vi anordnar kontinuerligt utbildningar/informationsträffar för nya gode män eller om någon är nyfiken på vad det innebär att vara god man/förvaltare. Det är inget krav att ta uppdrag nara för man gått utbildningen, så sprid gärna informationen till någon du tror kan vara intresserad.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 14.05