Nyhetsbrev maj 2021

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig vår och sommar!

Vi är just nu inne i den mest intensiva perioden på året där vi granskar och arvoderar alla årsredovisningar, och vill därför passa på att berömma er för att ni har varit mer uppmärksamma och läst vår checklista gällande vad som ska skickas med i årsredovisningen vilket underlättar en rättssäkrare granskning och bidrar till att ni kan få ert arvode snabbare. Vi upplever också att ni har varit snabba att skicka in kompletteringar om någon uppgift saknats. Stort tack för det!

Kompletteringar till årsredovisningen

Vi har dock noterat att det är en del saker som vi behöver begära in komplettering av, och vill därför förtydliga av vilken anledning som detta behövs.

Kontoutdrag från huvudmannens "fickpengskonto"

Överförmyndaren kontrollerar inte vad huvudmannen köper för sina pengar, men det vi däremot måste kontrollera är att överföringen som gjorts från ställföreträdarens transaktionskonto har kommit in på huvudmannens "fickpengskonto" (det räcker att vi ser insättningarna), dvs att huvudmannen mottagit pengarna. Av samma anledning behöver vi se kvittens av mottagna kontanter i de fall där man tar ut kontanter till huvudmannen.

Skatt och arbetsgivaravgift på arvodet

Om huvudmannen betalar arvodet till sin ställföreträdare är det viktigt att du gör följande i rätt ordning;

  1. Ta ut ditt arvode enligt arvodesbeslutet som du fått från överförmyndaren: Nettoarvodet samt ev. kostnadsersättning och milersättning sätter du in på ditt konto.
    I samband med att du tar ut ditt arvode ska du även skicka in blanketten "Förenklad arbetsgivardeklaration" till Skatteverket.
  2. Skatt (30% på arvodet) och arbetsgivaravgift ska betalas in till Skatteverket senast den 12:e månaden efter att du tagit ut ditt arvode. Detta ska betalas in till huvudmannens skattekonto och du anger huvudmannen som inbetalare. Om detta inte görs i rätt ordning så uppstår det kostnader för huvudmannen i form av ränta. Som ställföreträdare får du inte medverka till att huvudmannen drabbas av extra kostnader och kan därför bli ersättningsskyldig om kostnaden uppkommit på grund av din oaktsamhet. Om du inte kan ta ut hela ditt arvode på en gång, vänligen kontakta Skatteverket för rådgivning.

Redogörelse för nedlagt arbete

Det finns idag ett antal program man kan använda sig av för att underlätta redovisningen till överförmyndaren. Vi vill dock poängtera att ni ska använda den blankett som vi skickar ut, eftersom den innehåller frågor som vi önskar att ni svarar på. Informationen som vi vill få in kan skilja sig åt från år till år, då vi kan ha olika fokusområden. Det är också viktigt att du skriver utförligt vad som gjorts i uppdraget så att vi får en rättvis möjlighet att bedöma ett skäligt arvode. Vi har i år haft flertalet fall där man inte har skrivit något i redogörelsen, för att sedan överklaga arvodet och först då talar man om vad man har gjort som kan motivera ett högre arvode. Detta tar mycket tid i anspråk både för oss och för Tingsrätten och det vore önskvärt att få informationen i första skedet.

Se över behov av hemförsäkring även om det ingår i boendet

I hemförsäkringen kan det även ingå t.ex rättshjälp, möjlighet att ersätta skada som orsakas av huvudmannen i grannes lägenhet (tex vattenläcka, brand mm)

Överförmyndarspärr på konto

Enligt lag får en god man/förvaltare endast ha tillgång till ett konto där inkomsten kommer in och som räkningarna betalas från, övriga konton ska överförmyndarspärras. En del banker har problem att lösa detta på grund av att bankens system inte är anpassade för det. Det vanligaste problemet som vi hör talas om är att det inte går att spärra huvudmannens konto om det finns ett uttagskort knutet till kontot. Vi har fått synpunkter från några ställföreträdare som upplever att överförmyndaren påpekar detta år efter år, överförmyndaren kan dock inte frångå att följa lagen på grund av att bankens system inte är anpassade, därför behöver vi följa upp detta kontinuerligt.

Ansöka om merkostnadsersättning

Om huvudmannen betalar arvodet till sin ställföreträdare, tänk på att denne kan ha rätt till merkostnadsersättning, se mer information på Försäkringskassans hemsida.

Tillsammans med föregående nyhetsbrev som skickades ut i oktober 2020 fick ni möjlighet att svara på ett antal frågor, bl.a om hur det är att vara god man och hur ni uppfattar kontakten med överförmyndarenheten. Undersökningen visade att de flesta är nöjda, men att en del förbättringsområden finns.

Ta del av hela resultatet av enkäten - Resultat av ställföreträdarenkät (pdf) Pdf, 151.6 kB.

Många kanske tänker att uppdraget som god man främst innebär att hjälpa någon med ekonomin och att spara pengar, och i många fall kan det vara så att pengarna inte räcker till och att man behöver hjälpa till att prioritera bland utgifterna. Men, att hjälpa någon med ekonomin innebär framför allt att huvudmannen ska ha nytta och glädje av sina pengar efter sina förutsättningar efter att räkningar och arvode är betalt. Ett par exempel kan vara att damen på hemmet har ett stort intresse av blommor och uppskattar att få en blombukett levererad någon gång då och då, eller att man köper en skön fåtölj till någon som tillbringar mycket tid med att se på tv.

Vi har fått in synpunkter från olika aktörer (boende, hemtjänst, Försäkringskassan mm) att man ofta saknar information om att det finns en ställföreträdare, vem det är och vilket uppdrag man har. Kom ihåg att meddela detta och visa ditt registerutdrag som du fått från överförmyndaren när du påbörjade ditt uppdrag eller om/när ditt uppdrag förändrats.

Om du begär milersättning för resor som gjorts inom ditt uppdrag så behöver du skicka med en resedagbok där du noterar datum, antal kilometer och syfte med resan. Nedan finner du exempel på hur en resedagbok kan se ut. Börja gärna redan från i år då detta kommer att bli obligatoriskt framöver för att säkerställa en rättssäkrare och snabbare hantering.

Körjournal (word) Word, 166 kB.

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 om att en översyn av reglerna om gode män och förvaltare skulle göras. Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säkerställa att de människor som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I uppdraget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra. Den 5 maj överlämnades utredarens förslag till stadsrådet Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister. Som framgår av förslaget är det en succesiv ändring där utredningen föreslår att lagändringar ska träda i kraft under 2023, 2024, 2026 och 2027.

Vi behöver din hjälp

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 10.35