Nyhetsbrev maj 2024

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig vår och sommar!

Tack för att du ställer upp som god man eller förvaltare!

För många medborgare i våra kommuner är vardagen lite extra utmanande. Som god man eller förvaltare hjälper du till att göra någon annans vardag lite lättare, tack för att du ställer upp för en medmänniska!

På överförmyndarenheten är vi just nu inne i den mest intensiva perioden på året då alla årsredovisningar granskas och det beslutas om arvode till dig som god man eller förvaltare. I skrivande stund har vi granskat och arvoderat de allra flesta redovisningar som lämnades in i tid, dvs före 1 mars (undantag finns där årsräkningen inte varit komplett och vi behövt begära kompletteringar). I år har vi 638 årsräkningar att granska och arvodera, vi är därför extra glada att så många redovisningar varit kompletta (och att ni varit snabba att skicka in kompletteringar om det behövts) då det spar mycket tid, stort tack för det!

Information från överförmyndaren

Förteckning, årsräkning, sluträkning

Dessa är exempel på räkenskapshandlingar som de allra flesta av er kommer i kontakt med (om delen förvalta egendom ingår i uppdraget). Det finns reglerat i föräldrabalken hur hanteringen av dessa handlingar ska gå till och inom vilken tid de ska lämnas in till överförmyndaren. Dessa handlingar skrivs under av dig på ”heder och samvete” och anses vara så viktiga att överförmyndaren har rätt att förelägga dig vid vite om du inte lämnar in dem inom föreskriven tid.

Handlingen lämnas vidare till behörig mottagare vid avslut av uppdraget (t.ex till huvudman vid avslut, till dödsbo om huvudman avlidit, till nästa god man vid byte av god man). Tänk därför på att endast skriva sådant som hör till själva räkningen på de blanketterna. Om ni behöver lämna annan information går det bra att göra det t.ex i redogörelsen, via brev eller mejl.

Överförmyndarens begäran om komplettering samt kommentarer till granskning

En av överförmyndarens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Denna tillsyn sker till stor del genom granskning av års- och slutredovisningar. Om dessa inte är kompletta behöver vi begära in komplettering för att kunna slutföra granskningen. Ibland upptäcker vi saker som behöver rättas till, och ibland skriver vi en notering om vad vi vill att ni ska tänka på till nästa år. I samband med detta så måste vi även informera om vad som händer om komplettering inte kommer in, vad blir nästa steg osv.

Vi vill förtydliga att en begäran om komplettering inte är något personligt ifrågasättande mot dig som god man, eller förvaltare, utan det är helt enkelt information som saknas för att vi ska kunna färdigställa tillsynen och förstå vad som hänt i uppdraget, samt verka för att uppdraget sköts enligt de lagar som vi har att förhålla oss till. Detta är både för huvudmannens och din trygghet i uppdraget.

Reflektioner efter årets granskning av årsredovisningar:

-Varför är det viktigt att uttag av arvode och inbetalning av skatt och arbetsgivaravgift blir rätt?

Det är viktigt att du tar ut arvodet, skickar in blanketten ”Förenklad arbetsgivardeklaration” till Skatteverket och gör inbetalning av skatt och arbetsgivaravgift i rätt ordning (se nedan punkt 1-3) annars kan huvudmannen drabbas av kostnader i form av kostnadsränta.

  1. När du får arvodesbeslutet, se efter om det är huvudmannen som ska betala ditt arvode eller om det är kommunen som betalar. Om det är huvudmannen:
    Räkna ut hur mycket arvode du ska betala ut (70% av bruttoarvodet) och för över summan plus eventuell skattefri kostnads- och bilersättning från huvudmannens transaktionskonto till ditt privata konto.
  1. I samband med att du betalar ut enligt ovan fyller du i blanketten ”Förenklad arbetsgivardeklaration” och skickar den till Skatteverket.
  1. Senast den 12 i månaden efter att utbetalningen gjorts betalar du in avdragen skatt (30% av bruttoarvodet) och arbetsgivaravgift från huvudmannens transaktionskonto till huvudmannens skattekonto. Som inbetalare anger du huvudmannen. (Om du tagit ut ditt arvode i mars ska du alltså betala skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket senast den 12 april). Försenad inbetalning genererar kostnadsränta.

Risk för kostnadsränta finns även om du skickar in arbetsgivardeklarationen och betalar in skatt och arbetsgivaravgift för sent då avdragen skatt och arbetsgivaravgift i efterhand dras från skattekontot den månad utbetalningen gjordes.

Exempel: Du tar ut ditt arvode i maj men redovisar till Skatteverket och betalar in till huvudmannens skattekonto i september. Skatteverket drar då i efterhand skatt och arbetsgivaravgift från skattekontot i maj varpå kostnadsränta läggs på från den 12 juni till det datum i september då inbetalningen sedan gjordes.

Som ställföreträdare får du inte medverka till att huvudmannen drabbas av extra kostnader och kan därför bli ersättningsskyldig om kostnaden uppkommit på grund av din oaktsamhet.

Vi skickar med Skatteverkets broschyr som bilaga till detta nyhetsbrev, kontakta dem gärna om du är osäker på hur du ska göra, det är bättre att fråga innan, då det många gånger är krångligt och tidskrävande att rätta till det i efterhand om det blivit fel.

-Varför behövs mottagarkvittens på fickpengar och inköp som ställföreträdaren gjort?

Överförmyndaren ska kontrollera att huvudmannens medel går till huvudmannen. För att vi ska kunna kontrollera det behöver huvudmannen (eller t.ex boendepersonal om huvudmannen ej har förmåga) verifiera att han/hon har mottagit pengarna eller det som handlats för dennes pengar. Det räcker alltså inte att endast bifoga ett kvitto på en inköpt vara.

Din redovisning är viktig eftersom den visar huvudmannen, anhöriga och myndigheter att allt är i sin ordning och att det inte finns någon anledning till oro.

-Varför behöver jag lämna in redogörelseblanketten även om jag ej begär arvode?

En vanlig missuppfattning är att om man inte vill begära något arvode för uppdraget så behöver man inte heller lämna in någon redogörelse till överförmyndaren. Detta är fel! En stor del av överförmyndarens tillsyn sker genom granskning av årsräkningen och redogörelseblanketten. Det är därför viktigt att du tar dig tid och fyller i dessa noggrant så att vi kan se vad som har hänt i ditt uppdrag under året.

-Bevaka huvudmannens rätt i arvskiften

Om du får kännedom om att din huvudman har del i ett dödsbo så ska du som ställföreträdare bevaka huvudmannens rättigheter i den processen (under förutsättning att du har bevaka rätt i uppdraget och huvudmannen inte har förmåga att företräda sig själv), och aktivt verka för att arvskifte kommer till stånd. Överförmyndaren ska samtycka till arvskiftet innan arvet kan skiftas ut. Det är bara du som ställföreträdare som har rätt att ansöka om överförmyndarens samtycke. Hör av dig till oss för mer information om det blir aktuellt.

Du behövs!

Just nu har vi 22 ärenden där det behövs en ställföreträdare, dels nya ärenden, och dels ärenden där nuvarande ställföreträdare vill bli utbytt. Kan du tänka dig ett till uppdrag, eller vet du någon som skulle passa som god man/förvaltare? Kontakta oss så berättar vi mer!

Nytt upplägg för grundutbildning

Vi har tagit till oss av era synpunkter och ändrat upplägget för vår grundutbildning. Det nya upplägget är att man tittar på en utbildningsfilm hemma i lugn och ro innan man kommer till utbildningstillfället. När vi träffas så har vi en diskussion om filmen och det finns möjlighet att ställa alla sina frågor. Tipsa gärna om du vet någon som du tror skulle passa som god man!

Aktuellt från andra aktörer

Aider

Det gläder oss att fler och fler av er har anslutit er till Aider för att bland annat få möjlighet att skicka in årsredovisningen digitalt. Den feedback vi har fått från dem som använder Aider är att tjänsten är användarvänlig, enkel och att de har en mycket bra support.

Är du också intresserad av att bokföra och lämna in din årsredovisning digitalt?

Gå in på hemsidan www.aider.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer och registrera dig så får du möjlighet att testa innan du bestämmer dig. Behöver du hjälp eller mer information kan du kontakta Aider via chatten, eller via mejl till: info@aider.nu

Du som använder Aider har möjlighet att ansöka om att få tillbaka avgiften i form av kostnadsersättning i samband med årsredovisningen.

Observera att det är direkt till Aider du vänder dig med eventuella frågor.

Önskemål från banken

Överförmyndaren har fått en vädjan från Handelsbanken;
Många som blir utsedda till god man eller förvaltare för bankens kunder kommer in till kundtjänst för att göra nödvändiga registreringar. Detta är ett ärende som det behöver bokas tid för, tidsåtgången för att registrera nya konton och roller såsom god man samt förnya kort mm är ca 20-45 minuter, så det är inget som kan göras direkt i kundtjänst. Om detta meddelas innan så kan en hel del irritation undvikas och ni som ställer upp som god man eller förvaltare kan få bättre hjälp av banken. Detta gäller mycket troligt även hos andra banker.

Ansök digitalt om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan

Nu kan du som är ställföreträdare ansöka om merkostnadsersättning för din huvudman via Mina sidor. Några saker som de hoppas kommer att underlätta är möjligheten att ladda upp medicinska underlag i e-tjänsten i samband med att du ansöker samt att du kan ladda upp ditt arvodesbeslut om den kostnaden ska ingå i ansökan om ersättning.

Överförmyndarens kommentar: tänk på att regelbundet se över så att rätt uppgifter ligger till grund för merkostnadsersättningen, t ex så skulle det kunna vara så att huvudmannen betalat arvodet till sin gode man tidigare år, men att förutsättningarna för det har ändrats så att kommunen betalar arvodet, då kan det behövas en översyn över rätten till ersättning från Försäkringskassan.

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet skickas ut via e-post och publiceras på vår hemsida. Där finns även tidigare utskickade nyhetsbrev samlade, gå gärna in och läs dem också.

Ha en fin sommar, hälsningar Överförmyndarenheten Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024 kl. 13.54