En vecka fri från våld – Så arbetar Bollnäs kommun mot brott

Resecentrum i Bollnäs

Bollnäs kommun arbetar löpande med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Det görs med utgångspunkt i folkhälsorådet och styrgruppen för folkhälsa och trygghet.

Även praktiskt i den så kallade Brå-gruppen (Brå =Brottsförebyggande rådet) som varannan vecka samlar in lokala nulägesbilder inom trygghet och brott. Underlagen sammanställs och skickas vidare till lokalpolisområde Hälsingland som använder det som underlag i sin arbetsplanering. Underlagen används även inom våra egna verksamheter för att starta olika insatser där det behövs. Bland annat vilar insatserna runt resecentrum och på spontanidrottsplatsen Solrosen delvis på dessa underlag.

Trygghetssamverkan på Sveriges bästa resecentrum

I början av nästa år kommer kommunala och externa organisationer mötas för att planera och samarbeta i syfte att öka tryggheten och säkerheten kring resecentrum och övriga centrala Bollnäs. Utöver det planeras lokalen nyttjas för turist- och näringslivsändamål samt utgöra utgångspunkt för Cityföretagen (Bollnäsdraget). Ett ökat samarbete mellan våra förvaltningar och andra aktörer förväntas kunna leda till både samordnings- och effektiviseringsvinster. Dessutom kommer det innebära en naturlig vuxennärvaro kring området på resecentrum men även närheten till Bro 4:4 och övriga centrum.

Fler samarbeten som gör skillnad

Arbetet för att skapa ett tryggt och hållbart samhälle bygger på samverkan och delaktighet för alla som bor och verkar i Bollnäs kommun. Enskilda kommuninvånare och föreningars delaktighet och insatser är grunden i arbetet. Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet är också viktiga samverkanspartners i det trygghetsskapande arbetet.

Medborgardialog gör att alla får tycka till

I Bollnäs kommuns medborgarlöftelyfts Bollnäs kommuns invånares prioriteringar om vad som krävs för att skapa en trygg kommun. Medborgarlöftet ska förnyas i januari 2022. Underlaget till det nya medborgarlöftet togs fram genom den enkät som fanns möjlig att svara på i somras.

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2022 kl. 20.12

Sidfot