En kommun fri från våld

En kommun fri från våld- logga

Vi är nu inne på det sista och avgörande steget med projektet: En kommun fri från våld.

Nu läggs sista stenen till grunden för hur ett preventivt arbete mot våld kan bedrivas långsiktigt, strukturerat och systematiskt.

Arbetet mot våld kan inte hänga på en eller några grupper eller utvalda eldsjälar. Vi ska göra det gemensamt. Tillsammans är nyckeln för det fortsatta arbetet framåt!

Vad gör vi nu?

Kommunens samverkansteam håller för fullt på att färdigställa ett underlag för strategiska områden vi anser att kommunen behöver utveckla vidare.

- Vi håller även på att färdigställa ett underlag med strategiska insatser, vad som praktiskt behöver ske för att utveckla dessa utpekade utvecklingsområden, säger Ewah Pettersson, processledare för projektet En kommun fri från våld.

Vad händer sen?

Underlagen kommer presenteras för projektets styrgrupp, tillika kommunchefens ledningsgrupp. Innehållet utgår från vad forskning säger är framgångsrikt i ett våldspreventivt arbete. Insatserna baseras också på befintlig statistik, rapporter, samt beprövad erfarenhet. Arbetet ska alltså utgå från evidens, vad forskningen visar som förebygger våld!

Vad visar forskningen?

Forskning visar att våldsutsatthet ofta grundläggs i tidig ålder, för barn med svåra uppväxtförhållanden föreligger en ökad risk för våld i vuxen ålder.

Av studierna framgår att det är samma riskfaktorer för att både utöva och utsättas för våld i vuxen ålder. Samt att riskfaktorerna är densamma för båda könen. Att identifiera och förebygga riskfaktorer är alltså jätteviktigt!

Helhetstänk utifrån preventionsstjärnan

Vi väver samman kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete inom hela sociala hållbarhetsområdet.

Till exempel genom ”Trygghetsnoden” vid nya resecentrum. Här kommer medarbetare från kommunens olika verksamheter tillsammans med fler aktörer att samverka. Här kommer vi utgå från analysen från BRÅ, nuläges-rapporten, när vi samplanerar gemensamma insatser och aktiviteter.

Ohälsa, ANDTS, våld, kriminalitet och utanförskap är samhällsproblem som kan förklaras av samma bakomliggande faktorer, eller risk- och skyddsfaktorer.

Viktigt att agera tidigt

Tidigt främjande och förebyggande arbete som påverkar dessa bakgrundsfaktorer kan därför få effekter på många problemområden samtidigt.

Ökad samverkan

Genom ökad samverkan i det främjande och förebyggande arbetet så har vi bättre möjligheter att nå resultat på fler områden i preventionsstjärnan. Vi behöver alltså se till att öka antal skyddsfaktorer och göra det tillsammans med andra!

Så här kan du bidra med arbetet med: En kommun fri från våld:

Våga se, reagera och agera mot våld!

Om projektet En kommun fri från våld

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2022 kl. 14.06

Sidfot