Ärende för beslut om överskott av förskoleplatser

Under barn- och utbildningsnämndens möte den 9 maj finns ett ärende för beslut som handlar om att Bollnäs kommun kan komma att minska förskoleverksamheten på grund av en minskande befolkningsprognos.

Det handlar om två förskolor och en förskoleavdelning. I förslaget flyttas också Nattis, alla barn behåller sin plats. Beslutsunderlaget har arbetats fram genom en noggrann utvärdering av behoven och resurserna inom Bollnäs kommuns förskolor. Om beslutet tas i nämnden kommer inget barn att bli utan förskoleplats, vi kommer att arbeta aktivt för att hitta bästa möjliga lösning för ditt/dina barn. Samma gäller för de som har en köplats på en förskola som kan komma att avvecklas.

Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. Det är 17 år sedan det föddes färre barn – i 22 kommuner och två län var antalet födda det lägsta på över 54 år. Den trenden gäller även i Bollnäs kommun. Under 2022 föddes 225 barn i Bollnäs, vilket är den lägsta siffran sedan 2008. Vi säkerställer alltid att alla barn ska få plats i förskola. Vi behöver även anpassa verksamheten till antalet barn.

Barnantalet minskar i Bollnäs kommun

De barn som inför hösten lämnar förskoleåldern är nästan 300, nästkommande år är det 330 barn och det beräknas födas cirka 200 barn under 2023. Våra beräkningar visar att antalet platser, tillsammans med de fristående förskolorna, är 1 485, behovet inför hösten 2023 är 1 336 platser och beräkningarna visar att barnantalet fortsätter minska de närmaste åren. Vi har de tre senaste åren haft små kullar jämfört med tidigare år, vilket gör att förskolan nu står inför förändringar av minskat antal platser, främst i Bollnäs stad.

Åtgärder för minskat lokalbehov

Förslaget till beslut har tagits fram utifrån den kapacitetsberäkning som gjorts under året. Den 9 maj kan barn- och utbildningsnämnden komma att besluta att under hösten 2023:

  • avveckla lågriskavdelningen på Björktjära
  • avveckla Hedhamre förskola
  • flytta Nattis på Granberg till Hedhamre förskolas lokaler
  • påbörja avveckling av Örsängets förskola.

Genom att stänga förskolor minskar kostnaderna för lokalhyror och personal men även andra omkostnader såsom drifts- och städkostnader.

– Det är aldrig roligt att behöva stänga välfungerande och attraktiva verksamheter, men vi kan heller inte ha en överkapacitet i verksamheterna. Jag försöker se möjligheter och att den här genomlysning kan leda till både högre kvalitet i verksamheten och en förbättrad arbetsmiljö. Om beslut om avveckling tas i nämnden den 9 maj kommer berörda vårdnadshavare att få ytterligare information samt kallas till ett dialogmöte där de får mer information och kan ställa frågor till oss, säger kommunchef Helena Tillstrand.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2023 kl. 17.00

Sidfot