Överskott av förskoleplatser

Idag tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att vi under hösten 2023 kommer att stänga två förskolor och en förskoleavdelning på grund av en minskande befolkningsprognos samt flytta Nattis till Hedhamre förskolas nuvarande lokaler.

Beslutet har fattats efter en noggrann utvärdering av behoven och resurserna inom kommunens förskolor.

Antalet nyfödda minskar

Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. Det är 17 år sedan det föddes färre barn – i 22 kommuner och två län var antalet födda det lägsta på över 54 år. Den trenden gäller även i Bollnäs kommun. Under 2022 föddes 225 barn i Bollnäs, vilket är den lägsta siffran sedan 2008. Vi säkerställer alltid att alla barn ska få plats i förskola. Vi behöver även anpassa verksamheten till antalet barn.

Barnantalet minskar i Bollnäs kommun

De barn som inför hösten lämnar förskoleåldern är nästan 300, nästkommande år är det 330 barn och det beräknas födas cirka 200 barn under 2023. Behovet av förskoleplatser minskar med 149 inför hösten 2023 och beräkningarna visar att barnantalet fortsätter minska de närmaste åren. Vi har de tre senaste åren haft små kullar jämfört med tidigare år, vilket gör att förskolan nu står inför förändringar av minskat antal platser, främst i Bollnäs stad.

Åtgärder för minskat lokalbehov

Utifrån den kapacitetsberäkning som gjorts har barn- och utbildningsnämnden beslutat att under hösten 2023:

  • avveckla lågriskavdelningen på Björktjära
  • avveckla Hedhamre förskola
  • flytta Nattis på Granberg till Hedhamre förskolas lokaler
  • avvecka Örsängets förskola.

Genom att stänga förskolor minskar kostnader för lokalhyror, personalkostnader och även andra omkostnader såsom drifts-, kost- och städkostnader.

– Det här var inte ett enkelt beslut att ta. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta de bästa möjliga lösningarna för barnen i dialog med de berörda vårdnadshavarna. Detsamma gäller våra medarbetare som vi är måna om att behålla i kommunen, säger Nicklas Fredriksson, ordförande i barn- utbildningsnämnden.

En fördjupad utredning av hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar har påbörjats inför hösten 2024 vilket kan innebära flera förändringar. Ett förslag för det kommer att presenteras i barn- och utbildningsnämnden december 2023.

Frågor och svar


Nattis på Granberg är trångbodda och kan i den nuvarande lokalerna inte ge plats till alla som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid, dessutom är förskolan i behov av renovering. Den servicen är viktig för den stora grupp som jobbar inom vård och omsorg samt handel. Vi ser också att behovet är störst i centrala Bollnäs och vi vill kunna erbjuda så många som möjligt plats på en förskola så nära barnets hem som möjligt. Lokalerna på Hedhamre är ändamålsenliga och har plats för fler barn.

Barnantalet minskar på Ren och där finns förhållandevis redan många förskolor.

I området finns idag fem förskolor, varav fyra kommunala och en fristående. Lokalerna är små och trånga med begränsad utemiljö och bedöms vara mer lämpliga (med vissa anpassningar) för nattis verksamhet.

Istället för att stänga avdelningar på respektive förskola väljer vi att påbörja en avveckling av en av dem eftersom det gör att vi sparar in kostnader för lokalen.

Björktjära förskola har idag plats för 113 barn varav 12 platser är för lågriskavdelningen. Efterfrågan av platser på lågriskavdelningen har minskat över tid och inför hösten är det få placerade barn i verksamheten. En annan aspekt är att lågriskavdelningen vänder sig till hela kommunen, men har de senaste åren endast haft barn från Björktjäraområdet. En satsning gjordes inför förra läsåret för att marknadsföra avdelningen, men någon ökad efterfrågan kunde inte synas. De barn som idag är placerade kommer att erbjudas ny förskoleplats med hänsyn till att deras behov tillgodoses. En avveckling av verksamheten och flytt av de barn som går där idag innebär en omedelbar minskning av kostnader ur både bemanningsperspektiv samt gällande lokalvård och vaktmästeri. På sikt sker även en minskning av kostnader när det gäller lokalhyra.

Renshammarskolan som vi bygger just nu kommer att rymma samtliga elever som idag är fördelade på två olika skolor beroende på årskurs, varav en är tillfälligt utlokaliserad till Hedenområdet. Fördelarna med en nybyggd skola är många. En nybyggnation innebär en ny, modern skola med lokaler som är optimalt anpassade efter verksamheten, med miljöer som främjar barns lärande – oavsett behov. De nya lokalerna kan med enkla medel och flexibilitet ställas om och anpassas utifrån verksamhetens behov.

Vi ser inte samma trend med minskade barnantal utanför centralorten.

Ambitionen är att ingen personal ska bli av med jobbet. Vi är måna om att behålla kompetensen. Eventuella minskningar kan ske genom naturliga avgångar.

Nej, det innebär inte att vi ökar storleken på befintliga barngrupper. Våra beräkningar visar att behovet inför hösten 2023 minskar med cirka 150 platser och beräkningarna visar att barnantalet fortsätter minska de närmaste åren. I och med beslutet tas 75 platser bort. Det gör att det fortfarande finns många lediga platser och att barngrupperna inte är fulla. De berörda barnen kommer att erbjudas platser där det finns lediga platser. Vi fyller alltså inte upp redan fulla avdelningar med ytterligare barn.

Det är svårt att svara exakt på i nuläget, men genom att stänga förskolor minskar kostnaderna för lokalhyror och omkostnader såsom drifts- och städkostnader. Vi kommer inte att behöva vikarier i samma utsträckning då färre fysiska platser innebär att vi kan organisera eventuella timanställda på ett annat sätt.

En fördjupad utredning av hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar har påbörjats inför hösten 2024 vilket kan innebära flera förändringar. Ett förslag för det kommer att presenteras i barn- och utbildningsnämnden december 2023.

Det kostar absolut att flytta Nattis till Hedhamre, men fördelarna gör att vi ändå valt att göra så. När förändringarna verkställs kommer den totala kostnadsminskningen finansiera den ökade kostnad vid anpassningen av Hedhamre förskola till Nattis. Det finns även fler fördelar, såsom tillgänglighet och närhet där behovet är som störst.

Ur ett lokalförsörjningsperspektiv bör det finnas en lämplig balans mellan kapacitet och efterfrågan. Vi kan inte låta skattepengar bekosta lokaler som det inte finns behov av. Vi kommer även fortsatt att ha ett visst överskott på platser vilket ger handlingsutrymme för den fortsatta lokalplaneringen och för att tillräcklig buffert för att oförutsedda händelser finns.

Ett arbete pågår för att se över hela verksamheten så att vi kan ställa om och förbereda inför framtida behov. I och med det skapar vi en verksamhets- och bemanningsanpassad organisation utifrån det faktiska barn-/elevantalet. Vår ambition är att hitta bra lösningar där vi också kan utveckla verksamheten både utifrån kvalitet och arbetsmiljö, där alla barn får en bra och välfungerande förskola.

Utifrån de behov som finns eller kommer att finnas i framtiden kommer vi alltid att anpassa och planera för en ändamålsenlig organisation.

Vid förändringar som berör barn finns alltid barnperspektivet med för att det ska bli så bra som möjligt. De barn som kommer byta förskola planerar vi för en trygg övergång, anpassade till deras behov. Innan vi tar beslut värderas konsekvenser och om de bedöms som hanterbara, vilket de har gjorts i det här fallet. Vid genomförande görs mer detaljerade riskanalyser och åtgärder för att minimera risker. I det arbetet finns stort fokus på barnperspektivet och vi beaktar alltid barnkonventionen.

Vi anser att vi prioriterar barnen genom att pengarna som finns läggs på barnen och pedagogerna istället för på hyror/fastighetskostnader.

Vi kommer att kontakta alla berörda vårdnadshavare med erbjudande och dialog om ny placering. Berörda förskolor planerar att ha föräldramöten i närtid, inbjudan sker i Unikum.

Barn som går på en förskola som ska avvecklas kommer att få en placering på en förskola i centrala Bollnäs. Samma gäller för de som har en köplats på en förskola som ska avvecklas.

Planering för en trygg övergång kommer göras för varje enskilt barn.

Nej, ni har ingen förtur. Har ni som vårdnadshavare andra önskemål behöver ni göra en ansökan i e-tjänsten Skolplatsen. Barnet kommer då att erbjudas plats enligt de köregler som finns. Plats kan erbjudas först när det finns plats på den förskola ni önskat.

Ansök via Skolplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syskonförtur gäller enbart till den förskola som de förskolor som avvecklas hänvisas till i beslutet. Om du som vårdnadshavare gör ett annat val av förskola gäller syskonförturen först när barnet går på den nya förskolan.

Ambitionen är att det ska finnas personal som barnen känner till på de förskolor dit barnen hänvisas. Förskolorna kommer göra på olika sätt vilket beror på flera saker. Till exempel antal barn som ska börja på förskolan, vilken behörighet personalen har och hur mycket personal som totalt behövs på den nya förskolan. Det är viktigt att det blir tryggt både för de barn som redan går på förskolan och för de barn som hänvisas dit. De förskolor som ska avvecklas 2023 får snart veta hur planen ser ut.

Har du ytterligare frågor?

Välkommen att kontakta oss via e-post: utbildningskontoret@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2023 kl. 10.16

Sidfot