Kungörelse - Anmälan om nytt reningsverk i Rengsjö

En anmälan har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret från Helsinge Vatten AB om att inrätta ett nytt reningsverk i Rengsjö på fastigheten Höle 28:2

Nuvarande är i dåligt skick och har stort renoveringsbehov. Avsikten med att bygga ett nytt verk är bland annat för att förenkla driften, förbättra reningen och samt att på kort sikt avveckla Glössbo avloppsreningsverk och att även förbereda för anslutning av reningsverket i Växbo.

I samband med anläggandet av nytt reningsverk utförs en överföringsledning från Glössbo avloppsreningsverk för anslutning till det nya reningsverket. Reningsverket i Glössbo skall därefter läggas ned.

Anmälan avser uppförande av ett EMENDO avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket är utfört för mekanisk-, biologisk och kemisk rening med efterfällning. Renat spillvatten avleds i befintlig ledning till Östersjön, Rengsjö.

Enligt miljöbalken ges berörda grannar och enskilda, myndigheter och organisationer tillfälle att yttra sig. Yttranden skickas senast den 20 juni 2013 till Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs. E-post: miljo@bollnas.se. Ange din fastighetsbeteckning, namn och adress.

Handlingar finns att beställa av samhällsbyggnadskontoret på Bollnäs kommun via telefonnummer 0278-25 000.

Har du några frågor?
Kontakta Peter Strömbäck på telefonnummer 0278-25 152

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 maj 2023 kl. 10.35

Sidfot