Ökad kompetens inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet

Under 2020, 2021 och 2022 har 159 medarbetare inom socialförvaltningen i Bollnäs kommun utbildats till undersköterskor och språkombud, även chefer har gått ledarskapsutbildning genom satsningen Äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att öka kompetensen inom äldreomsorgen. Satsningen innebär utbildning för undersköterskor och vårdbiträden, samt annan kompetensutveckling och utbildning för första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet hjälper till att behålla kompetensutveckling och kompetensnivån för våra medarbetare.
Genom Äldreomsorgslyftet har medarbetarna delvis kunnat utbilda sig under arbetstid då utbildningen varit flexibel. Utbildningen pågår i 1–3 terminer.

Ökad äldre befolkning

Mellan 2021 och 2031 ökar antalet personer över 80 år med nästan 50 procent, och behovet av vård och omsorg kommer att öka mycket. Det skulle krävas 58 500 fler anställda inom äldreomsorgen i hela Sverige under den perioden för att möta behoven. Samtidigt som det inte kommer finnas tillräckligt många arbetsföra personer. Utmaningarna inom äldreomsorgen kan inte bara lösas genom rekrytering.

Tack vare ett bra samarbete med bland annat Hälsinglands Utbildningsförbund CFL Bollnäs, Vård och omsorgscollege, och Högskolan i Gävle kan 60 medarbetare per år inom Bollnäs kommun utbilda sig genom Äldreomsorgslyftet. Planering finns för fortsatt utbildning för våren 2024.

Äldreomsorgslyftet ingår i Sveriges återhämtningsplan (2021/06742) och finansieras delvis med EU-medel. Återhämtningsplanen är kopplad till NextGenerationEU och mer specifikt faciliteten för återhämtning (RRF) – ett initiativ från EU-kommissionen att motverka de negativa ekonomiska konsekvenserna av Covid-19.

Regeringen meddelade i höstbudgeten att Äldreomsorgslyftet förlängs och sträcker sig till och med 2026. Sveriges kommuner och regioner har framfört till regeringen att det behövs dels en breddning, till funktionshinderområdet och till utbildning i språk även som enstaka kurs, dels en ökad flexibilitet i användandet, exempelvis så att kommuner kan använda medel som inte förbrukats under nästkommande år.

Äldreomsorgslyftet fortsätter att leverera | SKR Länk till annan webbplats.

Äldreomsorgslyftet finansieras av EU-medel.

Logotyp EU

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023 kl. 07.44