Rapport om vårt trygghets- och brottsförebyggande arbete

Sedan några år tillbaka har Bollnäs kommun regelbundet kartlagt och tagit fram aktuella lägesbilder avseende trygghet och brottslighet. Lägesbilderna används av både kommunen och polisen som underlag vid prioritering av insatser.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Bollnäs kommun, maj – november 2023

Utifrån de lägesbilder som gjorts har följande områden prioriterats

 • att öka kunskapen om att anmäla oro för barn,
 • riktade insatser till föräldrar och gör utskick gällande a-traktorer, droger och alkohol.
 • att upptäcka mörkertal för våld i nära relationer.

Även den generella tryggheten lyfts som ett prioriterat område.

Hela rapporten kan du läsa via länken Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Bollnäs kommun, maj – november 2023 - PDF Pdf, 319 kB.

Nedan kan du läsa en sammanfattning från rapporten.

Fokusområde trygghet

Några av observationerna som gjorts maj - oktober

 • Öppen droghandel. Inblandade personer är i åldern 14–40 år.
 • Kraftigt berusade personer, både av alkohol och/ eller narkotika, på flera platser i kommunen gällande personer i åldrar från 14 till 80 år.
 • Äldre män som söker upp ungdomar och som ibland efterfrågar byteshandel.
 • Gränsöverskridande beteenden på resecentrum som handlar om bland annat nedskräpning, rökning av vape (e-cigaretter) inomhus, högt tonläge som allmänheten upplever som skrämmande stundtals, hundrastning i vänthallarna, bruk av alkohol och lustgas.

77 rapporter om olika händelser har rapporterats in från de kommunala verksamheterna i lägesbildsinsamlingen under perioden 1 maj 2023 till 26 oktober 2023. De flesta rapporter rör skadegörelse, andra oroligheter, klotter och inbrott. ”Andra oroligheter” innebär till exempel att det gjorts fynd av lustgastuber, att det observerats langning eller att det observerats grupper av personer som skapar en otrygg stämning. Det finns dock en medvetenhet om att inrapporteringarna inte är heltäckande och att det har inträffat fler händelser än vad som inrapporterats.

Fältarbete

Det har under sommaren funnits extra personal från individ- och familjeomsorgens verksamhet som utfört fältarbete. Under fältarbetet har flera situationer uppmärksammats där barn och unga varit utsatta på olika sätt och som föranlett att information lämnats vidare till polis och/eller socialtjänst.

Unga samhällsutvecklare

Som en del av Bollnäs kommuns erbjudande om feriearbete under sommaren 2023 har 22 ungdomar arbetat med fyra områden som Bollnäs kommun har utmaningar inom.
Utmaningen inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet var att utforska:

"Hur kan vi göra Bollnäs kommun till en tryggare plats för unga?"

Förslaget från arbetsgruppen var att anordna aktiviteter för ungdomar under kvällstid med syftet att skapa en trygg och stimulerande miljö, där de kan engagera sig och umgås

Förslagen presenterades för en panel bestående av förtroendevalda och tjänstepersoner inom Bollnäs kommun. Förslagen kommer att hanteras och hanteras delvis redan i pågående processer inom kommunens olika verksamheter.

Sommaraktiviteter för barn och unga

På Långnäs har det arrangerats gratis aktiviteter för barn och unga med tre inriktningar:

 • Större evenemang med den breda allmänheten som målgrupp, detta arrangeras av Bollnäs kommun eller externa arrangörer, eller genom ett samarbete.
 • Kostnadsfria dagsaktiviteter för Barn – Barnens Park.
 • Ungdomsgruppen – en grupp av ungdomar som hjälper till att arrangera, agera referensgrupp och som har Folkets Park som en trygg plats att vara på.

De aktiviteter som genomförts leder inte bara till att det finns saker att göra utan skapar också en trygg plats för barn, ungdomar och vuxna att vara på.

Fokusområde Alkohol, narkotika, doping och tobak

De sista mätningarna som gjorts av avloppsvatten visar ökning av olika droger vid olika mätningar vilket skulle kunna indikera att de som brukar narkotika använder det som för tillfället är tillgängligt – vilken slags drog är kanske inte så viktigt.

De feriearbetare som fick i uppdrag att undersöka olika utmaningar i kommunen fick även i uppgift att utforska hur drogbruk kan minskas utifrån frågan:

"Vad kan vi göra för att nå ett drogfritt samhälle?"

Förslaget från arbetsgruppen var att erbjuda temadagar med talare som ungdomar finner intressanta och inspirerande. Genom att erbjuda relevant information och utbildning vill de minska droganvändningen bland ungdomar och arbeta mot ett drogfritt samhälle.

Fokusområde Våld

För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2022 begicks brottet av en bekant person i 80 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 42 procent. Under 2022 konstaterades 10 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. Mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer är den yttersta konsekvensen av ett ojämnställt samhälle.

Våld är ett prioriterat område i det förebyggande arbetet i Bollnäs kommun.

 • Bollnäs kommun har under 2021–2022 deltagit i projektet: En kommun fri från våld. Projektet har syftat till att ta fram strategiska utvecklingsområden hur våld kan förebyggas, här har barns trygga uppväxtvillkor samt våld i ungas partnerrelationer varit i fokus. Implementering av framtagna utvecklingsområden sker löpande med planerade insatser.
 • Utbildningsinsatsen: att anmäla oro för barn. Insatsen syftade till att öka kunskapen om hur det går till att anmäla oro för barn och varför man ska göra det.

 • Kommunen tillsammans med polis och Bollnäs Bostäder tog fram en gemensam film med information om det våld som sker, vad man kan göra och var man kan söka hjälp.

 • Våld i nära relation har uppmärksammats på många olika sätt, bland annat genom:
  - föreläsningar tillsammans med biblioteket och ABF.
  - Kampanj på sociala medier och på bollnas.se
  - Hissa orange flagga i samband med den internationella "Orange day".

Det här kan du som privatperson göra:

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023 kl. 07.33