Utmaningar inom Bollnäs Energi AB

Under våren har Bollnäs Energi AB fått mycket uppmärksamhet i media kring flera olika framtids- och utvecklingsfrågor som bolaget utreder till följd av omvärldsfaktorer som utmanat bolagets lönsamhet och produktionsförmåga.

Omvärldsfaktorerna består bland av pandemi, krig i Europa och inflation. Bolaget är sedan ett drygt år inne i ett utvecklings- och förändringsarbete för att kunna möta de utmaningar som bolaget står inför. Det handlar bland annat om framtida energiförsörjningen, nya samhällsnyttiga tjänster och kommunkoncernens hållbarhetsarbete. Bollnäs Energi AB arbetar samtidigt med ett omfattande program för att utveckla sin lönsamhet och höja produktiviteten i befintlig verksamhet. Dessa processer har kommit i otakt med verksamheten och har inte varit tillräckligt förankrade vilket resulterat i att det är många frågor som florerar och viljeyttringar som präglas av misstänksamhet och missnöje.

Det finns ett antal olika utmaningar och en enkät från fackförbundet Vision som visar på brister gällande arbetsmiljö och klimat inom bolaget. Bland annat framkommer det i enkäten att mötesformer och kommunikation inte fungerar och att det finns brister i tillit och förtroende mellan verksamhet och ledning. Det framkommer också att ledningsgruppen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ordförande och VD för Bollnäs stadshus har tagit del av enkäten via Vision och skyddsombud. Bolagets styrelse och VD har också fått information om enkäten, och ser allvarligt på situationen.

– Det är allvarligt om våra medarbetare inte känner trygghet på sin arbetsplats och om de har bristande förtroende för oss. Det känns bra att vi nu gemensamt i bolaget kan adressera frågorna som kommit fram och det är styrelsen absoluta ambition att utveckla arbetsformerna och komma till rätta med situationen, säger Johan P Bång, styrelseordförande för Bollnäs Energi.

Bollnäs stadshus AB kommer att anlita extern resurs för ett kartläggande arbete med ledningsgruppen, samtliga chefer och deras medarbetare där nästa steg blir att identifiera och genomföra nödvändiga åtgärder.

– Bollnäs Energi är en del av Bollnäs kommun och det är viktigt att vi då hjälps åt när olika utmaningar uppstår, säger Abdullahi Cadaani, ordförande för Bollnäs Stadshus AB.

VD för Stadshus AB tar tillsammans med VD för Bollnäs Energi och fackliga parter fram uppdraget för arbetet som ska genomföras.

– Det känns bra att vi får stöd i den här situationen och jag är övertygad om att vi kan göra ett bra jobb tillsammans, både i ledningsgruppen och hela organisationen säger Thomas Andersson, VD för Bollnäs Energi.

– Det är bra att det är kommer upp till ytan och att det tas tag i de problem som finns. Och att det inte sopas under mattan, säger Örjan Gripentoft, skyddsombud.

Enkäten kommuniceras med medlemmarna tisdag 14 maj i samband med Visions medlemsmöte. Kommunchef tillika VD för Bollnäs stadshus kommer att delta. Fokus nu är att så snart som möjligt starta upp det interna arbetet.

– Vi stödjer Bollnäs Energi i den här situationen och att arbetet kan komma i gång. Styrelsen och VD lägger nu sitt fokus på det interna arbetet och förhoppningen är alla aktivt deltar och bidrar till ett konstruktivt arbete, säger Helena Tillstrand, VD för Bollnäs stadshus AB.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024 kl. 14.00