Vision för Varpens nordvästra strand

Illustration från utvecklingsförslaget

Vi har tagit fram ett utvecklingsförslag för Varpens nordvästra strand som visar hur området kan komma att se ut, med gångvägar, planteringar, soldäck och plats för att fiska.

I Bollnäs finns det många vackra platser där man kan njuta av naturen och koppla av. Ett populärt område är Långnäs i centrala Bollnäs. Där finns en promenadväg längs sjön Varpens nordvästra strand, som kopplar ihop Karlslundsbadet med Långnäs.

Nu har kommunfullmäktige antagit en rapport som innehåller förslag på hur platsen kan utvecklas.

Vi vill göra platsen ännu bättre och göra det enklare för våra invånare och besökare att kunna röra sig mellan våra välbesökta grönområden, säger kommunalråd Abdullahi Cadaani.

Utvecklingsförslaget gäller för Varpens nordvästra strand i centrala Bollnäs, från Karlslundsbadet genom Stadsparken och ut till Långnäs. En ungefärlig avgränsning kan ses i bilden nedan.

Bild över Varpens nordvästra strand.

Avgränsning Varpens Nordvästra strand.

Utvecklingsförslaget är tänkt att användas som ett stöd för att kunna göra området mer tillgängligt och trevligare att vara i.

En idé - inte en exakt plan

Förslaget är bara en idé om hur det skulle kunna se ut, inte en exakt plan. För detaljer om hur området ska se ut i framtiden krävs en närmare planering. Förslaget ska i huvudsak kunna genomföras enligt de detaljplaner som redan finns för området.

Återkoppling till kommunfullmäktige 2025

Ett mer konkret förslag på genomförande, med kostnader och tidsplan, ska återkopplas till kommunstyrelsen senast i början av 2025.

Ta del av hela utvecklingsförslaget för Varpens nordvästra strand (pdf) Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster..

I utvecklingsförslaget för Varpens nordvästra strand finns bland annat vision för platsen, beskrivning av olika teman samt förslag på vad som går att göra.

Vision för Varpens nordvästra strand

Visionen är en bild av vad vi vill att platsen ska vara i framtiden.

 • Vi vill att Varpens nordvästra strand ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga, oavsett vem de är eller vilken tid på året det är.
 • Det ska vara en plats där människor kan träffas och röra sig precis som de vill.
 • Platsen ska ha en stark platsidentitet samtidigt som den ökar antalet olika typer av växter, djur och insekter och stärker vattnets naturliga kretslopp.
 • Platsen ska ge en känsla av att man omges av den fantastiska naturen i Hälsingland.

Fokus på tre teman

Utvecklingsförslaget fokuserar på tre teman för att förbättra området.

 1. Grönstrukturen och blåstrukturen
  Vi vill stärka naturen och dess ekosystemtjänster. Naturen kan skydda mot klimatproblem och göra området mer välkomnande och tillgängligt.
 2. Folkhälsa
  Vi vill uppmuntra fler människor att röra på sig genom att bygga längre promenad- och motionsspår samt skapa platser för träning, lek och möten.
 3. Närings- och föreningsliv
  Vi vill skapa möjligheter för olika typer av verksamheter, både företag och föreningar, som samspelar med naturen och vattnet.

Utvecklingsförslagets zoner

Utvecklingsförslaget delar upp området i sju zoner. I de olika zonerna presenteras förslag på vad som passar just den platsen bäst.

De olika zonerna:

 1. Tydligare avgränsning
 2. Förbättra strandkanten
 3. Stärka den biologiska mångfalden
 4. Utveckla som friluftsområde
 5. Skapa en lekotop (en naturlig lekplats)
 6. Utveckla stadsparken och dess stråk
 7. Utveckla en strandpromenad och soldäck

Ta del av hela utvecklingsförslaget för Varpens nordvästra strand (pdf) Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster..

Några av utvecklingsförslagen

Före- och efterbild på vattenstråket.

Vattenstråket.

Vattenstråket: Utvecklingsförslag av vattenstråket med en iordninggjord fiskeplats där alla oavsett förutsättningar kan komma närmare vattnet.

Före-  och efterbild ängsytor.

Ängsytor.

Ängsytor: Utvecklingsförslag med ängsytor och en oas av växter som kan ätas av både människor, fåglar och insekter.

Före- och efterbild baddäck.

Baddäck.

Baddäck: Utvecklingsförslag med ett stort sol- och baddäck.

Bakgrunden till rapporten med utvecklingsförslag är ett e-förslag som lämnats in till kommunen.

Gruppen som arbetade fram rapporten bestod av representanter från alla kommunens förvaltningar och personer med olika kunskap och arbetsområden.

Information om aktuella detaljplaner och dokument som påverkar förslaget samlades in. Dessutom undersöktes platsens förhållanden, historia, utseende och användning.

Förslaget är kopplat till flera olika riktlinjer och dokument för Bollnäs kommun, till exempel:

Vad tyckte våra invånare?

Invånarna i Bollnäs kommun fick chansen att vara med och påverka innehållet genom en enkät och genom möten.

Enkäten skickades till allmänheten och företag/föreningar. Vid mötena besökte vi platsen och hade sedan diskussioner inomhus i små grupper.

Du kan hitta frågorna och svaren i Bilaga 1 Medborgardialog, metoder och ramverk Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster..

I utvecklingsförslaget använder vi några ord som kan vara bra att känna till.

Grönstruktur

Allt det gröna, såsom trädgårdar, parker, planteringar, träd längs gator, och andra gröna områden.

Blåstruktur

Vatten, inklusive bäckar, åar, sjöar, dammar och liknande.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de fördelar vi människor får från naturen, det som gör att vi kan leva det liv vi gör och vill fortsätta kunna leva.

Ekosystemtjänster ger oss bland annat:

 • produktion av mat och energi
 • platser för rekreation
 • fördröjning och rening av vatten (minskar risker för översvämning, övergödning och föroreningar)
 • sänkning av värme och temperatur
 • skugga
 • mindre buller
 • många hälsofördelar som minskad stress, minskad risk för depression och snabbare tillfrisknande.

Mer information

Utvecklingsförslag Varpens nordvästra strand Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Medborgardialog, metoder och ramverk Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Inventering och analys i helhet Pdf, 11.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Detaljplaner, historia och markförutsättningar Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna ett e-förslag

Vill du förbättra något i Bollnäs kommun? Genom att lämna ett e-förslag får våra förtroendevalda politiker veta vad du vill förbättra.

Du kan även rösta på redan inlämnade e-förslag eller se vilka förslag som har lämnats in.

Läs mer om e-förslag

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024 kl. 11.54