Naturvård

Naturvårdens syfte är att bevara och utveckla värdefulla arter och miljöer. Naturvård handlar även om att sprida kunskap och att arbeta för att möta människans behov av naturen, både idag och för framtida generationer.

Bollnäs är en kommun med stora naturrikedomar. Över 80 procent av kommunens yta består av skogsmark och här finns runt 320 sjöar. Bollnäs kommun arbetar aktivt med att värna och utveckla naturområden för alla medborgare. I vårt naturvårdsprogram för Bollnäs kommun kan du läsa mer om vårt naturvårdsarbete.

Biologisk mångfald är grunden för alla ekosystem och ett villkor för liv på jorden. Biologisk mångfald är ett samlingsord för all variation vi har i naturen. Det innebär att vi har en variation av olika naturtyper, många olika arter och att det inom varje art finns en stor genetisk variation. Förlust av biologisk mångfald är en av vår tids stora utmaningar.

De största hoten mot biologisk mångfald är:

  • att livsmiljöer försvinner eller försämras
  • föroreningar som till exempel miljögifter
  • ohållbar användning av naturresurser, exempelvis överfiske
  • invasiva främmande arter
  • klimatförändringar.

Ekosystemtjänster är de varor och funktioner som naturen ger oss människor. Det vill säga tjänster som bidrar till vårt välmående och samhällets välfärd.

Ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier: stödjande, reglerande, försörjande och kulturella.

De stödjande ekosystemtjänsterna är grundläggande funktioner som behövs för att allt annat i naturen ska fungera. Utan de stödjande tjänsterna hade vi inte haft några andra ekosystemtjänster. Några exempel: livsmiljöer för arter, vattnets kretslopp och jordmånsbildning.

De reglerande ekosystemtjänsterna är funktioner som gör vår livsmiljö bättre och tryggare. Några exempel: erosionsskydd från växters rötter, pollinering och växter och naturtyper som renar luft och vatten.

De försörjande ekosystemtjänsterna är fysiska varor som naturen ger oss. Några exempel: dricksvatten, råvaror som virke och biokemikalier samt möjligheter till matförsörjning genom till exempel odling, jakt och fiske.

De kulturella ekosystemtjänsterna är sådant i naturen som ökar vårt välbefinnande. Några exempel: att vara i naturen bidrar till fysisk och psykisk hälsa, naturen ger oss mötesplatser för sociala aktiviteter och grönska och natur skapar vackra miljöer som bidrar till en plats identitet.

Vårt naturvårdsprogram för Bollnäs kommun är ett underlag för vårt naturvårdsarbete. Det beskriver hur vi bör arbeta med naturvård inom till exempel fysisk planering, skötsel av mark och naturvårdsprojekt.

Naturvårdsprogrammet finns i en förkortad och läsarvänlig webbversion. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa hela Naturvårdsprogrammet med tillhörande bilagor kan du kontakta kommunens registratorer, bollnas@bollnas.se.

Biosfärområde Voxnadalen utgår från älven Voxnan, mitt i Hälsingland. Området har unika natur- och kulturmiljöer som formats av tidigare brukartraditioner som fäbodbruk. I biosfärområdet ingår kommunerna Ovanåker, Bollnäs, Ljusdal och Rättvik.

I Bollnäs kommuns del av området ligger bland annat delar av Finnskogsleden, Flottarleden och Mödänge.

Syftet med biosfärområdet är bland annat att ta vara på hälsingebygdens resurser och kunskap samt att stödja lokalt samarbete för en hållbar utveckling.

Biosfärområde Voxnadalen har tre fokusområden, som alla har en stark koppling till bygden:

  • Skogen som hållbar resurs.
  • Levande vatten.
  • Ett öppet och levande landskap.

Kontakt:

Koordinator: Hanna Alfredsson

Projektledare: Benny Backeby

Biosfärområde Voxnadalens kontakt Bollnäs kommun:
Sofie Zetterlund
E-post: sofie.zetterlund@bollnas.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 10.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: