Planprocessen

I en detaljplan kan du utläsa var, vad och hur en fastighet får bebygga och användas. Här kan du se hur processen går till, vad den innebär och hur vi som kommun arbetar med den. Beskrivning på alla steg i processen.

Det börjar med en idé - oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel fastighetsägaren eller kommunen.

Ansökan om detaljplan kan göras genom planbesked. Besked om ett planarbete kan påbörjas eller inte ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till samhällsbyggnadskontoret.

Vid positivt besked så ges en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande kan ske, det finns trots det ingen garanti för att planen kommer att antas.

Ett planbesked är inte juridiskt bindande, och går inte heller att överklaga.

Begäran om planbesked (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I uppstartsskedet av en detaljplan samlas den information som behövs för att avgränsa planområdet och för att kunna avgöra om ett genomförande av planen kan ske. Val av förfarande görs, och eventuellt planavtal skrivs.

Detaljplaner kan göras på tre olika sätt; standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet

Kan användas vid de flesta planuppdrag. Standardförfarandet innehåller tre steg: samråd, granskning och antagande.

Om förslaget godkänns av alla i samrådet kan kommunen välja att övergå till ett begränsat förfarande. Det innebär att förslaget kan antas efter samrådet.

Begränsat förfarande

Vid planförslag med endast mindre åtgärder och med en liten samrådskrets finns det möjlighet att använda begränsat förfarande. Det krävs dock ett aktivt godkännande av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.

Utökat förfarande

Används om planförslaget inte följer översiktsplanen, är av större intresse för invånarna eller kräver mer miljöutredning. Det utökade förfarandet innehåller tre steg: samråd, granskning och antagande.

Den måste även publiceras i den lokala pressen och tar ungefär lika lång tid att behandla som standardförfarandet däremot kräver processen längre tid.

Här får alla en möjlighet att tycka till om planförslaget, de som är berörda av planförslaget får planen hemskickad. Efter samrådet skrivs en samrådsredogörelse, som är en sammanställning av alla synpunkter som kommit in.

Detaljplanen ändras och hänsyn tas till inkomna yttranden. Efter det blir det ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Efter att granskningstiden avslutats skrivs ett granskningsutlåtande som är en sammanställning av alla synpunkter som kommit in.

Efter granskning tas planförslaget upp i miljö- och byggnämnden för antagande. Större och extra viktiga planer eller planer som strider mot översiktsplanen godkänns av nämnden för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Efter antagandet informeras de som inte har fått gehör för sina synpunkter under samrådet eller granskningen. De som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter det att beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

Om planen inte överklagas kan planen vinna laga kraft tre veckor efter antagandet. Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadskontoret

  samh.bygg@bollnas.se

  Besöksadress

  Stadshustorget 2
  821 42 BOLLNÄS

  Leveransadress

  Stadshustorget 2

  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadskontoret

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023 kl. 07.32

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot