Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska ha en god hälsa och ska finnas till för alla elever i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa men också att vara ett stöd och hjälpa elever att få en bra miljö i skolan. En förutsättning för att elever ska kunna utvecklas, få rätt förutsättningar för inlärning och nå utbildningens mål är att de trivs och mår bra i skolan.

Olika yrkesgrupper på skolorna samarbetar med varandra i ett elevhälsoteam. Vid behov av stöd ska elevhälsan på berörd skola kontaktas. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin skola.

Vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar rekommenderas 1177.se Länk till annan webbplats.

Skolsköterskan har mottagning på skolan och elever har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.

Det är bra om du kontaktar elevhälsans medicinska del om ditt barn har sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, men även vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom.

Vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar rekommenderas 1177.se Länk till annan webbplats.

Skolsköterskor på de kommunala grundskolorna


Anna Sollander

Alirskolan
0278-253 72

Irene Sundell
Arbrå och Vallsta skola
0278-250 83

Anna-Karin Hedberg
Björktjära skola
0278-253 71

Kerstin Larsson
Granberg och Kilafors skola
0278-253 57

Eva Mesch
Kilbergsskolan och Rengsjö skola
0278-253 74

Birgitta Perzon
Medicinskt ledningsansvarig
Nyhamre skola
0278-253 84

Lars-Peter Gesslin
Skolläkare
Kontakt tas via skolsköterska

Psykologens uppgift i skolan är att stötta i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

På uppdrag av rektor gör psykologen bedömningar av elever och grupper och bidrar då med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

På uppdrag av rektor gör psykologen också bedömningar av elevers kognitiva utveckling och förmåga inför beslut om särskilt stöd, vid upprättade av åtgärdsprogram och vid skolformsutredningar inför eventuellt mottagande i anpassad grundskola.

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Psykologer på de kommunala grundskolorna

Daniel Påhlsson
Psykologiskt ledningsansvarig
Alir-, Björktjära-, Granbergs- och Kilaforsskolan
0278-268 36

Magnus Andersson
Arbrå-, Kilbergs-, Nyhamre-, Rengsjö- och Vallstaskolan
0278-250 08

Erika Möller
PTP psykolog
0278-266 49

Skolkuratorns uppdrag är att stötta elever genom stöd-, motivations-och krissamtal men även att ha utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. 

Skolkuratorn stöttar även med handledning och konsultation till skolans övriga personal, bidrar med kunskap om risk och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Skolkuratorn är sakkunnig inom socialtjänstlagen och skolkurators fokus är elevens relation med sin omgivning, familj, skola och arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda elever, vårdnadshavare och medarbetare. På rektors uppdrag kan kurator genomföra skolsociala utredningar.

Om du som förälder har frågor eller funderingar, ta kontakt med skolans kurator.

Skolkuratorer på de kommunala grundskolorna

Lucas Wängborg
Alirskolan
0278-250 29

Ann Göransson
Arbråskolan
Vallstaskolan
0278-253 68

Amanda Dahlin
Kilbergsskolan (Granbergsskolan till 4/2)
Björktjära skola
0278-265 62

Ann-Sofie Säll
Kilaforsskolan
Rengsjö skola
0278-266 44

Maria Nilsson (börjar 5/2)
Granbergsskolan
Björktjära skola
0278-265 47

Rose-Marie Åhlén
Nyhamre skola
0278-254 80

Specialpedagogen arbetar med elever och stöttar lärare för att elever ska få den hjälp de behöver för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om en elev har svårigheter i sitt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en bedömning av vilken hjälp den enskilde eleven behöver.

Specialpedagogen genomför även pedagogiska utredningar inför elevers eventuella mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola.

Specialpedagoger/speciallärare inom de kommunala grundskolorna

Antonia Agerwall
Specialpedagog för- och grundskola
0278-255 38

Hanna Olsson
Speciallärare i grundskolan
0278-266 48

Lisa Sandström Jonäng
Speciallärare i anpassad grundskola
0278-269 63

Jenny Knapp
Specialpedagog i förskolan
0278-253 52

Ulrika Magnusson
Specialpedagog i grundskolan
0278-257 13

Anette Edlund (tjänstledig)
Specialpedagog i grundskolan

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024 kl. 15.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: