Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska ha en god hälsa och ska finnas till för alla elever i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa men också att vara ett stöd och hjälpa elever att få en bra miljö i skolan. En förutsättning för att elever ska kunna utvecklas, få rätt förutsättningar för inlärning och nå utbildningens mål är att de trivs och mår bra i skolan.

Olika yrkesgrupper på skolorna samarbetar med varandra i ett elevhälsoteam. Vid behov av stöd ska elevhälsan på berörd skola kontaktas.

Det är rektor som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin skola.

Skolsköterskan har mottagning på skolan och elever har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.

Det är bra om du kontaktar elevhälsans medicinska del om ditt barn har sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, men även vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom.

Vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar rekommenderas 1177.se Länk till annan webbplats.

Skolpsykologens uppgift är att stötta i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

På uppdrag av rektor gör skolpsykologen bedömningar av elever och grupper och bidrar då med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

På uppdrag av rektor gör skolpsykologen också bedömningar av elevers kognitiva utveckling och förmåga inför beslut om särskilt stöd, vid upprättade av åtgärdsprogram och vid skolformsutredningar inför eventuellt mottagande i grundsärskolan.

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Skolkuratorns uppdrag är att stötta elever genom stöd-, motivations-och krissamtal men även att ha utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. 

Skolkuratorn stöttar även med handledning och konsultation till skolans övriga personal, bidrar med kunskap om risk och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Skolkuratorn är sakkunnig inom socialtjänstlagen och skolkurators fokus är elevens relation med sin omgivning, familj, skola och arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda elever, vårdnadshavare och medarbetare. På rektors uppdrag kan kurator genomföra skolsociala utredningar.

Om du som förälder har frågor eller funderingar, ta kontakt med skolans kurator.

Specialpedagogen arbetar med elever och stöttar lärare för att elever ska få den hjälp de behöver för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om en elev har svårigheter i sitt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en bedömning av vilken hjälp den enskilde eleven behöver.

Specialpedagogen genomför även pedagogiska utredningar inför elevers eventuella mottagande i grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023 kl. 11.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot