Avgifter och regler

Här hittar du avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Avgifter

Bollnäs kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år.

 • Maxtaxan justeras årligen.
 • Avgift betalas för 12 månader per år.
 • Avdrag för frånvaro görs inte.
 • Avgift betalas från första inskolningsdagen.

Avgiften är relaterad till

 • förskola eller fritidshem
 • avgiftsgrundande bruttoinkomster
 • antal barn i förskola och fritidshem.

I samband med att ditt barn börjar i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem måste du göra en inkomstanmälan för ditt hushåll till kommunen. Det är viktigt att göra det så att du betalar rätt månadsavgift i förhållande till inkomsten. Om detta inte görs betalar du automatiskt full avgift enligt maxtaxan.

Du gör inkomstanmälan via vår e-tjänst.

Du är skyldig att meddela när inkomsten i ditt hushåll förändras, för att månadsavgiften ska bli rätt. Om du sedan tidigare valt att acceptera högsta avgiften behöver du inte göra en inkomständring.

Ny månadsavgift fastställs efter att du lämnat in ny inkomstuppgift och ändras från månadsskiftet närmast efter. Sänkt månadsavgift på grund av minskade inkomster justeras inte retroaktivt. Utbildningskontoret går årligen ut med en förfrågan om inkomst till alla hushåll.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

 • Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 572 kr per månad
 • Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kr per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift


Avgifter i fritidshem

 • Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 048 kr per månad
 • Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 524 kr per månad
 • Barn 4: Ingen avgift

Öppen fritidsverksamhet kostar 300 kr per månad.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i hushållet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalas ingen avgift.

Högsta avgiftsgrundande inkomst är 52 410 kronor per månad. Från hösten det år barnet fyller tre år reduceras avgiften för barn i förskolan med 1/3 av avgiften. Reduceringen gäller under perioden 1 september till 31 maj. Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. När ny inkomstuppgift lämnas ska inkomsten vara styrkt.

Kostnadsfri allmän förskola för barn 3-5 år

Kostnadsfri allmän förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Kostnadsfri allmän förskola pågår under perioden 1 september till 31 maj och det finns två alternativ att välja på:

 • 3 timmar per dag/5 dagar i veckan (måndag-fredag)
 • 5 timmar per dag/3 dagar i veckan (tisdag ,onsdag och torsdag)

Tid utöver 15 timmar per vecka debiteras enligt reducerad taxa barn mellan tre och fem år under samma tidsperiod.

 • Riktlinjer för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är tagna i barn- och utbildningsnämnden.
 • Det är kommunerna själva som beslutar om organisationen av verksamheten utifrån barnens bästa och lokala förutsättningar.
 • Barn som redan har plats i förskolan deltar automatiskt i kostnadsfri förskola. Tid utöver 15 timmar per vecka debiteras enligt reducerad taxa under tiden 1 september–31 maj.
 • Kostnadsfri förskola anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
 • Förskolans verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i förskolans läroplan (Lpfö 18).
 • Vid exempelvis sjukdom, helgdagar med mera under innevarande vecka kan inte outnyttjad tid ersättas med ny tid.
 • Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar om året. Den är obligatoriskt för kommunen att anordna, men frivillig för barnen att delta i (Skollagen 8 kap 4§).

Kontakt

 • Utbildningskontoret

  utbildningskontoret@bollnas.se 0278-256 80

  Telefontider

  Måndag 8-9.30

  Tisdag 8-9.30

  Torsdag 8-9.30

  Fredag 8-9.30

  Övrig information

  Administration av fakturafrågor, avgiftstaxa och Skolplatsen. Frågor kring barn och elever samt förskola, skola och grundsärskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2022 kl. 11.32

Sidfot