Elevhälsan i grundskolan

Elevhälsan arbetar för att våra elever ska ha en god hälsa och finnas till för alla elever i förskoleklass och grundskolan. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Elevhälsans uppdrag är att vara ett stöd och hjälpa elever att få en bra miljö i skolan. En förutsättning för att eleven ska kunna utvecklas, få rätt förutsättningar för inlärning och nå utbildningens mål är att eleven trivs och mår bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa.

De olika yrkesgrupperna samarbetar med varandra i elevhälsoteam på skolan. Vid behov av stöd ska elevhälsan på berörd skola kontaktas.

Det är alltid rektorn som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin enhet.

Skolsköterskan har mottagning på skolan och eleverna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Det är bra om du kontaktar elevhälsans medicinska del om ditt barn har sjukdomsbesvär, som har betydelse för skolsituationen, och även vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom.

Vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar rekommenderas 1177.se Länk till annan webbplats.

Skolsköterskor på de kommunala skolorna


Kerstin Larsson

Granbergsskolan och Kilafors skola
0278-253 57

Anna-Karin Hedberg
Björktjära skola
0278-253 71

Birgitta Perzon
Medicinskt ledningsansvarig
Nyhamre skola
0278-253 84

Helene Alftberg
Alirskolan
0278-253 72

Anna Sollander
Arbrå och Vallsta skola
0278-250 83

Lena Nordgren
Kilbergsskolan och Rengsjö skola
0278-253 74

Lars-Peter Gesslin
Skolläkare
Kontakt tas via skolsköterska

Skolpsykologens uppgift är att stötta i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

På rektorns uppdrag gör skolpsykologen bedömningar av elever och grupper för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Skolpsykologen gör också på uppdrag av rektorn en bedömning om elevers kognitiva utvecklig och förmåga som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan.

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Skolpsykologer på de kommunala skolorna

Daniel Påhlsson
Alirskolan, Granbergsskolan och Kilafors skola
0278-268 36

Marie Bergman
Björktjära skola, Rengsjö skola och samtliga kommunala förskolor
0278-269 69

Magnus Andersson
Arbrå skola, Kilbergsskolan, Nyhamre skola och Vallsta skola
0278-250 08

Skolkuratorns uppdrag är att stötta elever genom stöd-, motivations-och krissamtal men även i utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. 

Skolkuratorn stöttar även med handledning och konsultation till skolans övriga personal, bidrar med kunskap om risk och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Skolkuratorn är sakkunnig inom socialtjänstlagen och skolkurators fokus är elevens relation med sin omgivning, familj, skola och arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda elever, vårdnadshavare och medarbetare. På rektors uppdrag kan kurator genomföra skolsociala utredningar.

Om du som förälder har frågor eller funderingar, ta kontakt med skolans kurator.

Skolkuratorer på de kommunala skolorna

Rose-Marie Åhlén
Nyhamre skola och Rengsjö skola
0278-254 80

Britta Widahl
Björktjära skola och Kilafors skola
0278-250 52

Ann Göransson
Arbrå skola och Vallsta skola
0278-253 68

Lucas Wängborg
Alirskolan
0278-250 29

Helena Edlund Ljung
Kilbergsskolan
0278-266 44

Karolina Myhlendorph Larsson
Granbergsskolan
0278-265 47

Specialpedagogen arbetar med elever och stöttar lärare för att elever ska få den hjälp som de behöver för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om en elev har svårigheter i sitt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en bedömning av vilken hjälp just den enskilde eleven behöver.

Specialpedagogen genomför även pedagogiska utredningar inför elevers eventuella mottagande i grundsärskolan.

Specialpedagoger/speciallärare inom de kommunala skolorna

Anette Edlund
Specialpedagog i grundskolan
0278-269 97

Antonia Agerwall
Specialpedagog i grundskolan
0278-255 38

Hanna Olsson
Speciallärare i grundskolan
0278-266 48

Lisa Sandström Jonäng
Speciallärare i grundsärskolan
0278-269 63

Jenny Knapp
Specialpedagog i förskolan
0278-253 52

Tina Gantemar
Specialpedagog i förskolan
0278-250 11

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2022 kl. 15.57

Sidfot