Lov och ledigheter

Här hittar du tider för när elever i Bollnäs kommuns grundskolor har lov och andra lediga dagar.

Läsåret 2022/2023

Skolstart: 17 augusti
Slut: 22 december

Lovdagar för eleverna
28 september, studiedag
31 oktober–4 november, höstlov (v 44)

Skolstart: 11 januari
Slut: 8 juni

Lovdagar för eleverna
6 mars–10 mars, sportlov (v 10)
11 april–14 april, påsklov (v 15)
19 maj, lovdag i anslutning till Kristi Himmelfärdsdag

Ansökan om ledighet

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta minst 14 dagar innan önskad ledighet.

Rektor fattar beslut om ledighet längre än tio dagar. Elever kan få kortare ledighet men för längre ledighet krävs väldigt starka skäl. Vid ett beslut om ledighet görs en samlad bedömning av elevens situation. Det som kan ligga till grund för beslutet är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation, och
  • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighetsansökan - Skola24.se (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn är sjukt eller inte kan delta i undervisningen lägger du som vårdnadshavare in frånvaro i Skola24 senast kl 08.00 samma dag.

Skola24 (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skola24 information till vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

All frånvaro som du, som vårdnadshavare, inte har meddelat eller bekräftat är ogiltig. Även sen ankomst till lektion är ogiltig frånvaro.

Om ditt barn är ogiltigt frånvarande ska skolan meddela dig som vårdnadshavare samma dag.

Rektor är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro, både giltig som ogiltig. Utredning ska genomföras i samråd med eleven, dig som vårdnadshavare och elevhälsan.

Skolplikt

Skolplikt innebär att ditt barn ska delta i förskoleklassens, grundskolans och grundsärskolans undervisning. Det är du som vårdnadshavare som är skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång

Om ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro i Skola24.

Om ditt barn behöver vara ledig måste du ansöka om ledighet i Skola24.

Barn bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning.

  • Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet.
  • Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.
  • Skolplikten börjar i förskoleklass, det vill säga höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år.

Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten skjuts upp till höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet, till exempel vid en längre utlandsvistelse, måste du ansöka om det.

Skolplikt och rätt till utbildning 7 kap. 2–23 §§ skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever som vistas utomlands

När en elev, som är folkbokförd i Sverige, varaktigt vistas utomlands måste ett beslut tas om att denne inte längre skolpliktig i Sverige. Elev som vistas utomlands i minst ett år ska normalt sett avregistreras från folkbokföringen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2022 kl. 16.16

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot