Lov och ledigheter

Här hittar du tider för när elever i Bollnäs kommunala grundskolor har lov och andra lediga dagar samt hur du ansöker om ledighet och lägger in ditt barns frånvaro.

Läsåret 2022/2023

Vårterminen 2023

Skolstart: 11 januari
Slut: 8 juni

Lovdagar för eleverna
6 mars–10 mars, sportlov (vecka 10)
11 april–14 april, påsklov (vecka 15)
19 maj, lovdag i anslutning till Kristi Himmelfärdsdag

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

Skolstart: 17 augusti
Slut: 21 december

Lovdagar för eleverna
27 september, studiedag
30 oktober–3 november, höstlov (vecka 44)

Vårterminen 2024

Skolstart: 11 januari
Slut: 11 juni

Lovdagar för eleverna
4–8 mars, sportlov (vecka 10)
2–5 april, påsklov (vecka 14)
10 maj, lovdag (anslutning till Kristi himmelfärds dag)
7 juni, lovdag (anslutning till nationaldagen)

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta minst 14 dagar innan önskad ledighet.

Ansöka om ledighet

Elever kan få kortare ledighet men för längre ledighet krävs väldigt starka (synnerliga) skäl. Rektor fattar beslut om ledighet längre än tio dagar.

Vid ett beslut om ledighet görs en samlad bedömning av elevens situation. Det som kan ligga till grund för beslutet är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation, och
  • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Anmäla frånvaro

Om ditt barn är sjukt, ska på läkar- eller tandläkarbesök, eller inte kan delta i undervisningen av andra orsaker, lägger du som vårdnadshavare in frånvaro i Skola24 senast kl 08.00 samma dag.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som du, som vårdnadshavare, inte har meddelat eller bekräftat är ogiltig. Även sen ankomst till lektion är ogiltig frånvaro.

Om ditt barn är ogiltigt frånvarande ska skolan meddela dig som vårdnadshavare samma dag.

Rektor är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro, både giltig som ogiltig. Utredning ska genomföras i samråd med eleven, dig som vårdnadshavare och elevhälsan.

Skolplikt innebär att ditt barn ska delta i förskoleklassens, grundskolans och grundsärskolans undervisning. Det är du som vårdnadshavare som är skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

Barn bosatta i Sverige har skolplikt och har rätt till sin utbildning.

  • Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet.
  • Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.
  • Skolplikten börjar i förskoleklass, det vill säga höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten skjuts upp till höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet, till exempel vid en längre utlandsvistelse, måste du ansöka om det.

Elever som vistas utomlands

När en elev, som är folkbokförd i Sverige, varaktigt vistas utomlands måste ett beslut tas om att denne inte längre skolpliktig i Sverige. Elev som vistas utomlands i minst ett år ska normalt sett avregistreras från folkbokföringen.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 januari 2023 kl. 16.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot