Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla skolor ska upprättat en plan mot kränkande behandling om förbud mot diskriminering samt annan kränkande behandling av barn och elever i enlighet med Skollagen (2010: 800), Diskrimineringslagen (2008:567) och Grundskoleförordningen (2006:1083) samt Läroplanerna 2011 (LGR 11, Lsär11) 

Plan mot kränkande behandling

Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Planen ska förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling såsom mobbning.

Förskolor och skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever samt genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. En likabehandlingsplan ska upprättas varje år.

Förskolornas och skolornas planer mot kränkande behandling hittar du på deras sidor under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2022 kl. 16.21

Sidfot