Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskola.

Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Förskoleklass finns inte i grundsärskolan. Elever i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan i vilken det finns två olika kursplaner; grundsärskolans ämnen och träningsskolans ämnesområden. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. En elev kan också läsa något ämne enligt grundskolans kursplan.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

En elev som är mottagen i grundsärskolan i Bollnäs kommun kan välja

Utredning inför eventuellt mottagande i grundsärskola

Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskolan, förskoleklassen eller grundskolan, eller från eleven själv, men det är rektor som gör en anmälan om skolformsutredning till huvudmannen.

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs att

 • eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en bestående hjärnskada,
 • eleven inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Grundsär­skolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven kan välja i framtiden. Hemkommunen måste därför göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. En utredning består av fyra olika bedömningar

 • pedagogisk
 • psykologisk
 • medicinsk och
 • social

Pedagogisk bedömning

Görs av specialpedagog eller speciallärare. Bedömningen ska beskriva vilka förutsättningar eleven har att nå kunskapskraven i grundskolans ämnen och vilka insatser skolan har gjort för att hjälpa eleven.

Psykologisk bedömning

Görs av psykolog med syftet att ta reda på om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och i sådana fall i vilken grad. För att kunna göra en psykologisk bedömning behöver elevens vårdnadshavare godkänna det.

Medicinsk bedömning

Görs av skolläkare med syftet att ta reda på om det finns medicinska orsaker till att eleven har svårt att lära sig, om det kan bero på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. För att kunna göra en medicinsk bedömning behö­ver elevens vårdnadshavare godkänna det.

Social bedömning

Görs av kurator med syftet att ta reda på om det finns andra orsaker, i eller utanför skolan, som kan bidra till att eleven har svårt att lära sig.

Rätt att tacka ja eller nej

När alla fyra bedömningar är gjorda sammanställs de i en utredning som presenteras för vårdnadshavarna. Innan hemkommunen kan fatta beslut om att en elev ska börja i grundsärskolan måste båda vårdnadshavarna skriftligen tacka ja till beslutet.

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej. Det kan de göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i grundsärskolan. I sådant fall ska eleven gå i grundskolan som ska se till att eleven får det stöd som den behöver.

Även efter att eleven börjat i grundsärskolan kan vårdnadshavarna, när som helst under elevens skolgång, begära att eleven får gå över till grundskolan.

I Bollnäs kommun kan en elev som mottagit rätten till grundsärskola välja att få sin utbildning i grundsärskoleklass eller integrerad i grundskoleklass, vilket innebär att eleven får sin undervisning i en grundskoleklass, men att denne läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Betyg i grundsärskolans ämnen

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 eller när ett ämne har avslutats. Om betyg inte begärts ska eleven istället få ett skriftligt omdöme i ämnet.

Betygsskalan i grundsärskolan har endast fem steg, A, B, C, D och E. Betyget F används inte i grundsärskolan. Om en elevs kunskaper inte motsvarar kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas.

I grundsärskolan får eleven blockbetyg i NO och SO istället för ett betyg i historia, religion etc.

Om en elev i grundsärskolan läst något ämne enligt grundskolans kursplaner gäller de bestämmelser som finns för betygssättning i grundskolan.

Skriftliga omdömen i träningsskolans ämnesområden

I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg utan läraren lämnar i stället ett skriftligt omdöme, vilket bygger på en kontinuerlig dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen.

Intyg och studieomdöme efter avslutad utbildning

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de genomgått. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevs möjlighet att bedriva studier (Skollagen 2010:800).

Inom skolformen grundsärskola ingår inte förskoleklass och därför finns det olika alternativ att välja för ditt barn.

 • Barnet börjar i förskoleklass i grundskolan. Vårdnadshavare väljer skola i Skolplatsen.
 • Vårdnadshavarna ansöker om uppskjuten skolstart av särskilda skäl, vilket till exempel kan vara att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning. Ansökan om uppskjuten skolplikt görs i e-tjänsten. Om ansökan beviljas går barnet kvar på förskolan ytterligare ett år, då även en skolformsutredning inför eventuellt mottagande i grundsärskolan ska göras. Vårdnadshavare kan därefter välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundsärskolan.
 • Vårdnadshavare kan även ansöka om att barnet börjar i grundsärskolans årskurs 1 som sexåring, om barnet bedöms ha förutsättningar för det. Skolformsutredning för mottagande i grundsärskola måste då göras senast vårterminen det år barnet fyller sex år.

Val till förskoleklass och årskurs 7 görs av dig som vårdnadshavare i Skolplatsen.

När du som vårdnadshavare ska göra ett skolval för ditt barn är du välkommen att kontakta elevhälsans speciallärare med inriktning grundsärskola för att få hjälp med studiebesök vid någon av kommunens skolor.

Efter grundsärskolan kan eleven gå vidare till något av programmen i gymnasiesärskolan. Betygen från grundsärskolan gör inte elev­en behörig att gå vidare till gymnasieskolan.

Gymnasiesärskolans webbplats - hufb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022 kl. 13.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot