Synpunkter och klagomål förskola och skola

Det är viktigt att vi får kännedom om synpunkter och klagomål för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla våra förskolor och skolor. De är även viktiga i vårt arbete med att ta tillvara barn och elevers rättigheter. Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildning regleras i skollagen (4 kap. 7–8 §§, skollagen 2010:800).

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller den rektor som är ansvarig för verksamheten. Detsamma gäller om det handlar om kränkande behandling eller diskriminering.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för fristående skolor.

För fristående förskolor har barn- och utbildningsnämnden ett tillsynsansvar, kontakta då utbildningskontoret.

 1. Kontakta förskola eller skola
  Det kan vara en förskollärare, en fritidspedagog, en klasslärare eller en mentor beroende på ditt barns ålder.
 2. Kontakta rektor
  Om ingen förändring sker inom rimlig tid kontaktas ansvarig rektor.
  Kontaktuppgifter förskolor Länk till annan webbplats.
  Kontaktuppgifter grundskolor Länk till annan webbplats.
 3. Kontakta huvudmannen för förskola eller skola via e-tjänst
  Det är möjligt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha återkoppling måste du logga in med bankID

Vi kontaktar dig inom tre arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Om du valt att vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet, men du får inget svar.

Allmän handling

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär det.

Beroende på klagomålets karaktär kan antingen delar eller hela klagomålet sekretessbeläggas med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vill du överklaga ett beslut kan du vända dig till Förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd, beroende på vad det är för typ av beslut.

Överklaga till Förvaltningsrätten

Du måste skicka in din överklagan till kommunen inom tre veckor från och med den dag du fick beslutet. Du måste tydligt ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt. Du ska även ange på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Handläggare i kommunen bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar ärendet och fattar ett beslut.

Skicka din överklagan till:
Bollnäs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
821 80 Bollnäs

Överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd (SÖN)

SÖN är en domstolsliknande och oberoende myndighet.

Du som är elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom exempelvis förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. De hanterar vissa ärenden som får överklagas, exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

På deras hemsida kan du läsa mer om vilka beslut som Skolväsendets överklagandenämnd hanterar.

Om du inte är nöjd med skolans eller huvudmannens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till olika statliga myndigheter som arbetar med förskole- och skolfrågor.

Skolinspektionen (SI)

Skolinspektionen hanterar många typer av ärenden, som till exempel anmälningar om kränkningar och brist på stöd i undervisningen.

Barn- och elevombudet (BEO)

Elever som upplever kränkningar och inte får hjälp från skolan kan göra en anmälan till BEO.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Till DO anmäler du diskriminering, exempelvis på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

Arbetsmiljöverket (AV)

I skolan är det oftast rektor som har ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön, kan du göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023 kl. 09.05

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot