//

 

Välkommen till Björktjära fritids!

OBS!
Vid varje fritids finns en dörrklocka som ska användas när ni lämnar och hämtar barn på fritids. Ring i klockan så kommer en personal och möter upp er vid dörren.
Dörrklockan till Björken och åk 3 sitter utanför respektive entré, dörrklockan till Linden sitter vid altandörren mot fotbollsplanen och dörrklockan till Eken sitter vid lilla dörren mot personalparkeringen.

På Björktjäras fritidshem har vi barn från 6 år till 12 år, uppdelade på fyra avdelningar. På Björken går förskoleklass, Lill-Björken åk 3, Linden åk 2 + fritidsklubb och Eken åk 1. Fritids är till för barn vars vårdnadshavare arbetar/studerar.

Björken Tel.nr 070-335 14 40
Här går barn som går i förskoleklass.

Björken_2021-2022.docx

Lill-Björken Tel.nr 076-14 32 320
Här går barn som går i åk 3.

Eken Tel.nr 070-590 96 79
Här går barn som går i åk 1.

Eken_2021-2022.docx


Linden Tel.nr 070-191 80 10
Här går barn som går i åk 2 och de som har fritidsklubb.

Linden_2021-2022.docx

Fritidsklubben_2021-2022.docx

Öppning och stängning sker på Björken och våra öppettider är kl. 6.00–18.00 (avdelningarna slår ihop ca kl. 16.30).

Bra att veta
* Vi har öppet vardagar mellan kl. 6.00–18.00 (vid lov kan tiderna komma att förändras).

* Öppning och stängning sker på Björken.
* Vid stängning har alla avdelningar som målsättningar att gå över till Björken senast kl. 16.30.

* Frukost serveras i matsalen kl. 7.30. Barn som ska äta frukost ska vara här senast kl. 7.20

* Mellanmål serveras i matsalen mellan kl. 14.00–14.45.
* Alla dörrar i stora huset utom Björkens låses kl. 16.00, nere på Linden kl. 16.30.

* Märkta kläder, klädombyten, kläder efter väder och inneskor bör alltid finnas på fritids.

* Om barnet får ändrade schematider eller om någon annan än föräldern hämtar barnet, meddela fritids detta (ring eller smsa).

* Vi lägger ut bilder från vår verksamhet och information på vårat Instagramkonto - bjorktjarafritids

Vår målsättning

       På fritidshemmet:

  • Vill vi hjälpa barnen att ta tillvara lekens möjligheter.
  • Ska varje barn känna sig som en viktig del av gruppen.
  • Vill vi skapa en trygg grupp som respekterar varandra och varandras olikheter.
  • Ska barnen varje dag känna sig sedda av oss vuxna.
  • Arbetar vi för en bra föräldrakontakt.
  • Ska föräldrar & barn känna sig väl mottagna.
  • Finns personal som ser barnet under skoldagen och samverkar med skolan utifrån sin specifika kunskap.På Björktjära fritids arbetar vi aktivt för att stödja barns utveckling gällande ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker utifrån barnets ålder, erfarenhet och mognad. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen känner sig trygga samtidigt som den är rolig, spännande och stimulerande. På fritidshemmet läggs stor vikt på leken, fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utflykter.

Vi har olika aktiviteter där barnen väljer själva vad de vill göra på eftermiddagen.

Fritidshemmet har lite olika aktivitetsutbud beroende på årstid och barnens ålder i barngruppen, t ex gymnastik, bad och utflykter.

Det finns alltid möjlighet att läsa, rita, pyssla, bygga och konstruera, spela spel, rollek och utevistelse

Vi ser leken som viktig och försöker stimulera den, vi uppmanar barnen till utevistelse minst en gång per eftermiddag. Givetvis ökar utbudet med åldern.

Vi har en stor barngrupp därför ges barnen möjlighet att utnyttja några av de grupprum som finns i anslutning till fritidshemmet, detta för att barnen ska hitta en egen vrå att leka i.Föräldrasamverkan

 

Vi är oftast med på skolans och förskoleklassens föräldramöten och ni har naturligtvis möjlighet att få ett enskilt samtal om ert barn om ni så önskar. Ni är alltid välkommen att besöka fritidshemmet. Informationsmöte för blivande fritidsföräldrar har vi på våren innan barnen börjar, gemensamt med de nya förskoleklassbarnens föräldrar och förskoleklassens personal.


Av dig som vårdnadshavare förväntas…
…att du kontaktar personalen vid oklarheter eller frågor.
…att du tar din del av ansvaret för en god och konstruktiv kommunikation med personalen.
…att du tar del av all information fritidshemmet skickar ut (via mail, papper hem, Instagram).
…att du litar på att personalen gör sitt jobb.
…att du inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn eller personal på skolan.
…att du ser till att det finns kläder, ombyte och eventuell utrustning.
…att du skriver i tider i skola24 och meddelar frånvaro (ring eller smsa).

Av personalen kan du förvänta dig…
…att vi alltid möter eleverna med hänsyn, tydlighet och respekt.
…att vi arbetar i enlighet med skolans styrdokument och följer gemensamma beslut.
…att vi lyssnar på elevernas åsikter och synpunkter.
…att vi ser alla elever utifrån sina förutsättningar och behov.
…att vi omedelbart ingriper mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling.
…att vi har en god och professionell kontakt med vårdnadshavare.
…att vi är en aktiv del i att skapa samhörighet och ett bra klimat.
…att vi enbart talar med de vårdnadshavare som är berörda.
…att vi inte använder sociala medier på ett sätt som kränker barn, föräldrar eller personal på skolan.

Samverkan med skolan                                                         

 

Vi samverkar på många olika sätt med skolan/förskoleklass när det gäller undervisning, olika projekt och aktiviteter. Personalen deltar ibland i klassrummet, men oftast har vi grupper med olika aktiviteter utifrån barnens behov. Det är aktiviteter som bild, gruppstärkande lekar, naturstudier, drama, teman av olika slag. Personalen finns även med som rastvakter under skoldagen. Generellt för fritidshemsgrupperna är att personalen ser barnen i olika situationer under barnets hela dag, både på fritidshemmet och i skolan/förskoleklassen.

Planeringsdagar

Enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut har förskoleverksamhet och skolbarnomsorg rätt att stänga verksamheten upp till fyra dagar för planering enligt § 123-Bun98.
Vi planerar då fritidshemmets verksamhet men vi planerar även tillsammans med skolan. Detta är en del i vår strävan att skapa en helhetssyn runt barnen på fritidshemmet och i skolan.

Vi meddelar datum för stängningsdagar två månader innan.


Placering

Placering kan oftast erbjudas efter önskemål. Rätt till plats har barn till den som arbetar eller studerar.
Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna.

Ditt barn har inte rätt att vara på fritids när du som förälder är arbetslös eller föräldraledig eller har semester, sommarlov eller annan ledighet.

 

Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet, (fritidsklubb)

Den öppna fritidsverksamheten riktar sig till barn i åldern 10-13 år, som inte behöver den tillsyn som ges i fritidshem.

Verksamheten är ett ställe där barnen kan mötas, spela spel, köpa mellanmål m.m. I den öppna fritidsverksamheten är inte barnen inskrivna.

Fritidsklubben är öppet från det skolan slutar på eftermiddagen till 16:30. Under höst-, jul-, sport- och påsklov är det förlängt öppethållande mellan kl. 8.00–16.30.

För de barn som behöver tillsyn under sommaren, hänvisas till kommunens fritidshem.

Närvaro – skola24

Under hösten 2021 kommer vi att börja använda skola24 för närvaroregistrering på fritidshemmet. Det är ni som vårdnadshavare som fyller i era barn vistelsetider på www.skola24.se.

www.skola24.com finns bra material som kan vara till hjälp när ni ska registrera vistelsetider och övrig information.
Om ni behöver hjälp så prata med oss på fritids, så hjälper vi er!

Frånvaro

 

Ni fyller själva i era barns vistelsetider i skola24. Den tid ni anger skall stämma med när ni lämnar och hämtar. Meddela ändrade tider till oss!

All frånvaro på grund av t ex sjukdom, schemaändringar, semester eller att barnet åker hem till en kompis ska anmälas till fritidshemmet omgående.

Vid en utrymning måste vi kunna lita på våra närvarolistor för kontroll av att alla våra (era) barn har kommit ut ur byggnaden.

Vi vill att barnen gör upp dagen innan om de ska följa med en kompis hem. Skriv gärna en lapp som barnet får ta med sig eller ring/smsa och meddela. Vi kommer inte att låta något barn lämna fritidshemmet på eget uttalande om att det får det för sin förälder. Detta är för era barns säkerhet, vi har en stor barngrupp.

Björktjära skola
Postadress:
Ekvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Björktjäravägen 36

  Skicka e-post
  0278-253 77

TF Rektor
Anna-Lena Lagergren Bäckström
0278-254 59

Tyck till här!