Sedan den 1 november 2019 ingår alla ungdomar i åldrarna 16-20 år i stödboendets målgrupp mot att tidigare enbart ha omfattat ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande barn utan vårdnadshavare.

Stödboende är en vårdform som finns sedan år 2016. Ungdomar som placeras i stödboende ska vara aktuella inom socialtjänsten och ha ett utrett behov av individuellt utformat stöd. Ett sätt att formulera det är att ge ungdomarna sådant stöd de normalt skulle ha fått av sina vårdnadshavare ut i vuxenlivet. Ungdomar som är i riskzon för att utveckla ett missbruk eller kriminalitet är inte aktuella för stödboende.

Det individuellt utformade stödet kan röra frågor om att hantera sin ekonomi och att få struktur i sin vardag. Stödet ska vara flexibelt utformat utifrån att ungdomens behov kan förändras över tid. Det känslomässiga stödet är lika viktigt som det praktiska. Det ska finnas uppmärksamhet på och beredskap för att hantera där ungdomen upplever otrygghet eller ensamhet. För de ungdomar som inte går i skolan eller har annan sysselsättning är det viktigt att personalen ger dem extra uppmärksamhet och aktivt bidrar till att den unge finner en sysselsättning både dagtid och kvällstid.

Det är viktigt att så långt det är möjligt involvera föräldrar och övrigt nätverk i ungdomens liv. Kontakten med den egna familjen och vänner kan motverka ensamhet och öka den unges välbefinnande. 

Ungdomarna bor i egna lägenheter, som hyrs av stödboendeverksamheten. Lägenheterna är spridda i kommunen.

Kontakt:
Integrationshandledare Micael Kolsmyr telefon: 0278- 322 05