Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Vi vill göra ett uttalande utifrån vår roll som ytterst ansvariga för anställda i Bollnäs kommunkoncern. Uttalandet föranleds av den dialog som nu pågår i samhället till följd av #Metoo-kampanjen.


I Bollnäs kommun ska vi ha ett arbetsklimat där alla anställda har rätt att bli behandlade med respekt och där sexuella trakasserier inte tolereras. Som anställd har man rätt att bli behandlad lika oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder.


Alla anställda ska också ha rätt att framföra anmälan om sexuella trakasserier eller diskriminering utan att riskera att bli illa behandlade. Detta ska man kunna göra till sin närmaste chef. Gäller det chefen ska man kunna framföra detta till överordnad chef. Om sådan anmälan kommer in har vi som arbetsgivare en skyldighet att utreda detta och i förekommande fall vidta åtgärder för att det inte ska upprepas.


Under våren kommer en arbetsmiljöpolicy att fastställas av kommunfullmäktige med övergripande texter om diskriminering och kränkande särbehandling. Eftersom våra beslut och rutiner när det gäller diskriminering och kränkande särbehandling inte är tillräckligt aktuella så har personalchefen fått i uppdrag att ta fram förslag på nya aktuella riktlinjer och rutiner inom detta område under 2018.


Minst lika viktigt är att vi som välfärdsleverantör behandlar de vi är till för på ett likvärdigt sätt där alla har rätt att bli behandlade lika oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. I varje möte med brukare/kunder/klienter/elever med flera är det mycket viktigt att alla behandlas med respekt och på ett likvärdigt sätt. Sexuella trakasserier får självklart inte förekomma. Det är varje nämnd som har ansvar för att se till att det finns rutiner för hur avvikelser från detta ska hanteras.


Stefan Permickels, ordförande i Kommunfullmäktige
Marie Centerwall, ordförande i Kommunstyrelsen
Kristoffer Lindberg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Erika Engberg, ordförande i Socialnämnden
Fredrik Skoglund, ordförande i Miljö- och byggnämnden
Helena Englund, ordförande i Kulturnämnden
Daniel Didrickson, ordförande i Teknik – och fritidsnämnden
Ulrika Dahlberg, ordförande i Överförmyndarnämnden
Britt Marie Rosenqvist, ordförande i Valnämnden
Ulf Nyrén, ordförande i Bollnäs Bostäder
Mona Thoresson, ordförande i BORAB
Sven-Inge Hallström, ordförande i Helsingevatten
Christina Ungh, ordförande i Bollnäs Energi