Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Detaljplan för del av Ljungheden 3, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

Miljö- och byggnämndens beslut den 19 april 2017§ 47 om att anta ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft den 11 juni 2018.

Länsstyrelsen Gävleborg beslöt den 2 maj 2017 att inte ta upp kommunens beslut till överprövning enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. Planen har sedan överklagats upp till Mark-och miljööverdomstolen, som 11 juni 2018 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 11 juni 2018.

Den som vill ha ersättning för skador p g a ovanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnämnden