Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Målmedvetet arbete har gett resultat! Bollnäs är nämligen en av de kommuner som ökat sitt NKI (nöjd kund index) allra mest under 2018. Bollnäs kommun rankas nu på plats 58 i landet i SKL´s (Sveriges Kommuner och Landsting) mätning som heter Löpande insikt.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-27 att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett handlingsprogram för att förbättra företagsklimatet med särskilt beaktande att förbättra bemötande och attityder i kommunen. I handlingsprogrammet som arbetades fram och beslutades om ingick att genomföra utbildningen ”Förenkla helt enkelt” för ett 100- tal deltagare i form av politiker, chefer och handläggare i kommunen, samt att mäta hur kommunens myndighetsutövning uppfattas av dem som har ärenden med kommunen. Detta genom användandet av ”Löpande insikt” undersökningen. Både ”Förenkla helt enkelt” och ”Löpande insikt” är verktyg som tagits fram av och som efter gjorda överenskommelser levereras av SKL till kommunerna.

Sedan 2010 har SKL gjort sex så kallade öppna jämförelser, vilket är resultatet av löpande insiktundersökningen som visar hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga.
Företagare som haft ärenden med Bollnäs kommun har kontaktats av ett undersökningsföretag och de har fått bedöma kommunens service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna de fått besvara har berört sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet

Stor förbättring för myndighetsområdet bygglov
Ett område som förbättrats mycket i Bollnäs är myndighetsområdet bygglov. 2017 var bygglov i en jämförelse med andra kommuner rankat på plats 131 i landet med ett NKI värde på 42. Vid den senaste mätningen som avser 2018 rankades bygglov på plats 34 i landet, nu med ett NKI värde på 75, vilket är en rankingförbättring med 97 platser och en NKI ökning med 33 poäng.

Kommunen klättrar 80 platser i den samlade rankingen
2017 hamnade kommunens samlade NKI värde på 65 och kommunen rankades då på plats 138 i landet. Vid den senaste mätningen som avser 2018 hamnade kommunens samlade NKI värde, dvs samtliga myndighetsområden inräknade, på 75, och i rankingen klättrade Bollnäs från plats 138 till plats 58 i landet. En förbättring av rankingen med 80 platser.

Läs mer om löpande insiktarbetet nationellt.