Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Mark- och miljödomstolen beslutade förra veckan att bevilja fortsatt elproduktion i Kilåns vid kraftverket intill Kilafors herrgård. Därmed får Kilafors kraft AB ett tillstånd, vilket saknats tidigare. Beslutet vinner laga kraft 19 juli om ingen av intressenterna överklagar domen.

kraftverk kilan

Kommunen har under domstolsprocessen delvis haft en avvikande uppfattning. Samtidigt har kommunen ett övergripande ansvar för olika intressen, vilka ska vägas in precis som miljö-, och  energinytta. Ytterst har kommunen givetvis att förhålla sig till vad svensk lagstiftning säger. Oavsett om det fattade beslutet kommer att gälla eller om beslutet i förlängningen blir något annat har Bollnäs kommun ett ansvar och ambition att den framtida lösningen ska bli så bra för så många som möjligt.

Kommunen delar det som framkommit i huvudförhandlingen och myndigheters yttranden att kulturhistorien kring detta område har ett mycket stort värde och måste skyddas. Även själva verksamheten exempelvis att utvinna energi från vattnet genom vattenkraften. Detta innefattar Elproduktionen som bedöms av Länsstyrelsens kulturinventering vara en del av detta skyddsvärda kulturarv och bör därför få finnas kvar.

Bollnäs kommun kommer inte överklaga domen på grund av bland annat ovanstående.

Bollnäs kommun delar Länsstyrelsens syn på att moderna miljövillkor och kultur ska kunna samsas för att därmed höja såväl miljönyttans-, energinyttans som kulturvärdet för området.

Kommunen förutsätter att bolaget utifrån domen medges elproduktion kommer att ansöka om miljövillkor utifrån den lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019 i miljöbalken.

Bolaget har även anmält att få ingå i den Nationella omprövningsplanen för vattenkraften (NAP). Det skulle möjliggöra upp till 85% bidrag för kostnaderna ur Vattenkraftens miljöfond för åtgärder i syfte att uppfylla miljövillkoren inklusive kostnader för tillhörande domstolsprocesser. Fonden kan även ersätta upp till 95% av den produktionsförlust som uppstår när vatten leds via en fiskväg förbi turbinerna. Utöver dessa bidragsmöjligheter finns fler möjligheter till bidrag som kan sökas.  

Vi bedömer att förutsättningarna för kommunen att delta i dialogen kring bästa tänkbara lösningar utifrån olika scenarios är goda. Kommunen är också beredd att precis som vi gjort i Bollnäsströmmarna ingå i ett samarbete för att på olika sätt bistå arbetet med en framtida lösning där inblandades intressen kan tas tillvara.

Vi ser fram mot detta.

Marie Centervall, Kommunalråd (S)

Benny Engberg, Kommunalråd (BP)