Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Mark- och miljödomstolen beslutade för tre veckor sedan att lagligförklara samt bevilja drift för Bergfors övre och nedre kraftverk i Galvån. Bollnäs kommun har under domstolsprocessen verkat för att ansökan från Bergfors kraft AB i första hand ska avvisas och i andra hand avslås. Ställningstagandet baseras på noggranna avvägningar av både enskilda och allmänna intressen samt vår skyldighet att förhålla oss till rådande lagstiftning. Galvån är ett av länets mest värdefulla vattendrag och hem för flera hotade arter. Galvån är utpekat som riksintresse för naturvården, naturreservat och Natura 2000-område vilket innebär att det finns naturvärden som är både nationellt och internationellt prioriterade att bevara för kommande generationer.

galvanwebb

Med anledning av Galvåns höga skyddsvärde och vikten av vägledning i dessa frågor framledes har Bollnäs kommun kommit fram till att överklaga domen. Bollnäs kommun har begärt anstånd till slutet av augusti att komplettera med en mer detaljerad motivering till överklagan men valet grundar sig främst i tre punkter:

• Bollnäs kommun anser att det finns brister i Bergfors krafts miljökonsekvensbeskrivning vilket gör det omöjligt att bedöma vilken påverkan en drift av de båda kraftverken förväntas ha på miljön i och kring Galvån. I ansökan saknades även den ansökan om tillstånd som krävs för att bedriva en verksamhet som antas påverka ett Natura 2000-område.

• Galvån har som de flesta ytvatten miljökvalitetsnormer som ska uppnås. Som kommun ansvarar vi för att dessa miljökvalitetsnormer följs. Mark- och miljödomstolen har i sin dom bedömt att kraftverkens påverkan inte kommer att försämra möjligheten att nå god ekologisk status i Galvån. Bollnäs kommun tillsammans med andra myndigheter gör en annan bedömning. Möjligheten för fiskar och andra vattenlevande arter att vandra upp- och nedströms i vattendraget är en förutsättning för att god ekologisk status ska nås. Bollnäs kommun anser att underlaget som mark- och miljödomstolen baserat sitt beslut på är bristfälligt och menar att frågan om kraftverkens påverkan på möjligheten att nå uppsatta miljökvalitetsnormer bör redas ut i högre instans.

• Bergfors kraft ansökte om tillstånd innan den nya vattenlagstiftningen trädde i kraft 2019 vilket innebär att det är den gamla lagstiftningen som gäller i ärendet. Enligt den gamla lagstiftningen krävs en samhällsekonomisk avvägning vilket innebär att fördelarna med en vattenverksamhet vägs mot kostnader och eventuella skador och olägenheter. Den samhällsekonomiska avvägning som gjorts i Bergfors krafts ansökan skiljer sig signifikant från de beräkningar som Länsstyrelsen Gävleborg har utfört. Bollnäs kommun anser därför att frågan bör bedömas i mark- och miljööverdomstolen då den kan strida mot 11 kap. 6 § Miljöbalken.

Bollnäs kommun har ett övergripande ansvar för olika intressen och oavsett hur denna process utvecklar sig välkomnar vi en fortsatt dialog med medborgare, kraftbolag och andra myndigheter så att lösningen i Galvån ska bli så bra som möjligt.

Marie Centervall, Kommunalråd (S)
Benny Engberg, Kommunalråd (BP)