Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I dagarna kommer statistiska centralbyråns medborgarenkät att skickas ut till ett urval av kommunens invånare i åldrarna 18-84 år för att vi vill ta reda på vad vi behöver arbeta med för att göra Bollnäs kommun ännu bättre. Hjälp oss genom att svara på enkäten!

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen, hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande du som invånare upplever att du har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och är en värdefull vägledning i vårt arbete.

Bollnäs kommun arbetar med att bli bättre på att ta hänsyn till invånarnas intressen och behov när beslut ska fattas och ett steg för detta är att genomföra medborgarundersökningen. Resultatet i enkäten kommer att användas i analyser i underlag inför framtida beslut inom kommunens olika verksamhetsområden.

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du har några frågor om enkäten och hur svaren ska användas är du välkommen att kontakta Inga Malm, demokratisamordnare, på telefonnummer 0278-251 58 eller via e-post inga.malm@bollnas.se