Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Bollnäs kommun satsar nu extra på att öka elevnärvaron i skolan. Barn- och utbildningsnämnden skjuter till medel för att skapa tre halvtidstjänster som koordinatorer under läsåret 2020/2021 så att fler elever ska klara grundskolans mål.

I förstärkningen ingår också kompensation till fristående grundskolor.

- Satsningen innebär ett ökat arbete för att ta reda på vad som är orsakerna till frånvaron och hur vi i Bollnäs kommun kan arbeta för att främja närvaro, förebygga samt åtgärda skolfrånvaro, säger Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

De extra anslagen motsvarar 1,5 miljon kronor och hämtas från de fyra miljoner kronor som kommunfullmäktige har anslagit ur sociala investeringsfonden 2020 - 2023 för ökad måluppfyllelse i skolan genom kompetenshöjande insatser, hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Att hitta framgångsfaktorer som gör att kommunen vid behov kan förändra organisation, struktur, arbetssätt och arbetsformer så att varje elevs förutsättningar gynnas är här en viktigt del. Andra insatser kan vara att se till att handlingsplaner, där rutiner för främjande och förebyggande åtgärder, är kända för alla som arbetar i skolan, samt att vårdnadshavarna får en snabb kontakt vid elevens frånvaro.

- Ökad närvaro kan bidra till att eleven klarar grundskolans mål och får behörighet för de nationella programmen på gymnasiet, vilket är mycket viktigt, säger vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden Ann-Katrin Samuelsson (S).

Koordinatortjänsterna har nu inrättats för läsåret, men avsikten är inte att de ska ta över ordinarie personals ansvar eller arbetsuppgifter. Tanken är att de ska samordna och organisera insatser, där den dagliga kontakten mellan skola och vårdnadshavare är viktig.

- Koordinatorerna har också betydelsefulla roller i samordningen av bredare nätverk där det kan finnas flera funktioner med olika uppgifter för att stötta familj och elev, framhåller Anarbek Asylbashev (MP), ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

För att socialtjänsten ska kunna möta upp i arbetet med gemensamma insatser tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, har 551 000 kronor avsatts ur sociala investeringsfonden.

- Målet är att öka antalet elever som klarar sin skolgång med godkända betyg. Vi vet att det är den bästa framgångsfaktorn för ett självständigt vuxenliv och en socialt god hälsa, säger socialnämndens ordförande Erika Engberg (S).

En av tjänsterna ska vara huvudansvarig för att dialogerna mellan de inblandade parterna fungerar, samt att rätt insats sätts in i rätt tid, av rätt instans. Här finns nu en modell för hur en mer omfattande behandlingsinsats ska se ut, något som kommer att kräva en fortlöpande dialog mellan skolan och socialtjänsten, men framför allt med familjen.

- Syftet med en ny arbetsmodell inom socialnämndens område är att komma in tidigare för att minimera omfattningen av insatser, säger vice ordförande i socialnämnden Bengt-Olov Staffas (BP).